Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat

Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat

”Det tredje kvartalet visar god utveckling för koncernen gällande omsättning, resultat och kassaflöde.

Hittills under 2018 har den organiska tillväxten varit 7%. Rörelseresultatet har ökat till 32,0 mkr (22,7) och rörelsemarginalen har stärkts till 4,6% (3,5%). Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat med 27,6 mkr till 23,7 mkr (-3,9).”

Lammhult den 26 oktober 2018

Lammhults Design Group AB

Sofia Svensson

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Sofia Svensson, VD och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.00.
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/stark-organisk-tillvaxt-och-forbattrat-resultat,c2655007
Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1855/2655007/933302.pdf