Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 26 april 2018 har Lammhults Design Group etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2019 lämna förslag till: 

· stämmoordförande;
· kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
· val och arvodering av bolagets revisor;
· styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
· eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. 

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av:

· Yngve Conradsson, utsedd av Scapa Capital AB 
· Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB 
· Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB 
· Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg 

Yngve Conradsson har utsetts till valberedningens ordförande. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till: valberedningen@lammhultsdesigngroup.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars 2019, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 25 april 2019. 

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Yngve Conradsson, telefon 070-651 60 11
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/valberedning-infor-arsstamman-2019-utsedd,c2679383
Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1855/2679383/949794.pdf