Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utsedd

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utsedd
Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utsedd
I enlighet med de instruktioner som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019 har Lammhults Design Group AB etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till:

· stämmoordförande;
· kandidater till posten ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
· val och arvodering av bolagets revisor;
· styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete; och
· eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av:

· Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB
· Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB
· Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB
· Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg

Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till:

valberedning@lammhultsdesigngroup.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 5 mars 2020, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 23 april 2020.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/valberedning-infor-lammhults-design-groups-arsstamma-2020-utsedd,c2939552
Följande filer finns att ladda ned:
https://mb.cision.com/Public/1855/2939552/81a4320687555e56.pdf Pressmeddelande ang valberdning