Att inreda för framtiden ger hållbara möjligheter

Frosten gnistrar runt centralstationen när koncernens hållbarhetsråd sammanstrålar i Malmö och stadens börshus. Överst på agendan står frågan om hur vi som bolag kan bidra till en hållbar utveckling. Vad har vi gjort hittills, vad kan vi åstadkomma den närmaste framtiden och vilka hot och möjligheter väntar vår bransch?

Sven Lindberg, Supply Chain Director för Lammhults Design Group har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor och är den som tagit initiativ till det koncern-gemensamma rådet och leder dagens diskussion. På plats finns förutom Sven, Tilda Lagerqvist från Lammhults Möbel, Lisa Lindgren från Abstracta, Trygve Aasland från Fora From och Jesper Holmgaard från Public Interiors.

Hållbarhetsrådet är ett sätt att levandegöra frågor om miljöansvar, arbetsförhållanden och sociala villkor i koncernens bolag och dess värdekedjor. Med rådet har man också ett forum för att lära av varandra och en plattform för att lyfta frågorna till ledningsnivå. Klimatfrågan låter sig inte lösas på en dag, men med sina regelbundna träffar medverkar rådet till att Lammhults Design Group utvecklas i en mer hållbar riktning. Steg för steg. De rätta svaren är inte heller vad Sven, Tilda, Lisa, Trygve och Jesper förväntar sig av dagen. Snarare de många spåren, de goda exemplen och de konstruktiva förslagen.

Moder jord med rätt att ställa krav

Från Malmö en februaridag 2016 vänder vi blicken mot möbelbranschen 2020. Vilka är de avgörande frågorna för koncernen och branschen de kommande åren? Diskussionen kan börja.

Att kunna ta betalt för sitt arbete är en avgörande fråga, men det finns fler sidor. Återvinningsbarhet är ett krav som vi kan ställa i designprocessen för miljöns skull, men det skapar också effektivisering och lönar sig.

lisa lindgren, abstracta

Sven: Hållbarhetsbegreppet har flera aspekter. Miljö, socialt, ekonomiskt. Det finns ett brett spektrum av kravställare och intressenter på våra marknader och de har betydelse för våra möjligheter att växa hållbart och lönsamt. En intressent är Moder Jord, vad ser ni andra om vi väljer miljöperspektivet?

Tilda: De gröna utmaningarna är våra viktigaste även om vi inte får glömma vårt sociala ansvar och ofta finns ett samband, som i valet av transporter. Utvecklingen av miljömärkningarna tar allt större hänsyn till produkternas ursprung och då blir transportavstånd en faktor att räkna med.

Sven: Transporternas betydelse går inte att negligera, men i en livscykelanalys är de långväga transporternas påverkan relativt liten i jämförelse med materialval och återvinning. Vägen till grönare transporter styrs till stor del av teknikutvecklingen och av politiska beslut.

Tilda: Om jag ser till vår vardag är materialåtervinning en del vi arbetar mycket med just nu. Att bli bättre på att återvinna det material vi använder och ta tillvara på spill är en del. Sedan blir det allt viktigare att använda återvunnet material in i kedjan också.

En stol tillverkad i återvunnen plast tar inte bara miljöhänsyn, den får också ett marknadsföringsvärde.  Allt börjar i produktutvecklingen och de rätta frågorna. Vilka krav ska den här produkten leva upp till? Vilka material ska användas? Hur ser produktens livscykel ut?

Trygve: På Lammhults ligger ni långt fram och jag som norrman kan se att det finns geografiska skillnader. I Sverige har fokus på miljön varit starkare under längre tid. Det är också en generationsfråga. Jag såg nyligen en undersökning som visar att för de som är unga idag är det otänkbart att arbetsplatsen och inredningen inte skulle vara miljömässigt hållbar. För dem är det självklart att tänka miljö i alla led.

Sven: Det är en ny generation föreskrivare, inköpare och kunder som du beskriver.

Trygve: Just det. Visserligen finns det perifera områden där hållbarhet fortfarande inte spelar någon roll, men det är bara en tidsfråga. De marknader som kommit längst och en ny generations inträde driver på utvecklingen. Det gör också att gröna argument blir en konkurrensfördel. Med fler medvetna kunder går det att sätta ett pris på sitt hållbarhetsarbete.

Sven: Den ekonomiska och försäljningsmässigt delen av hållbarhet går inte att bortse från. Vi är både vinstdrivande företag och samhällsmedborgare med ett ansvar.

Lisa: Att kunna ta betalt för sitt arbete är en avgörande fråga, men det finns fler sidor. Återvinningsbarhet är ett krav som vi kan ställa i designprocessen för miljöns skull, men det skapar också effektivisering och lönar sig. Det är viktigt att följa produktlivscykeln och se helheten. Cirkulär ekonomi är ett nyckelbegrepp.

KONSUMENTMAKT OCH TRANSPARENS

Kunderna och användarna blir inte bara mer medvetna och ställer högre krav på hållbara alternativ, de blir också mer aktiva.  Genom sociala media och olika digitala plattformar har ett maktskifte skett.

Sven: Transparensen ökar. Är vi inte öppna och ärliga med vad vi gör kommer vi att bli ifrågasatta och i värsta fall bortvalda.

Trygve: I sociala medier kan varje individ göra sin röst hörd och det kan räcka med ett kritiskt inlägg för att påverka hela opinionen mot ett företag. Vi måste vara lyhörda och ha känsla för det nya kommunikationslandskapet. Det är ett paradigmskifte.

Vi har satt upp en uppförandekod som ligger i linje med branschkraven och det är ett pågående arbete att utbilda personal och leverantörer så att den efterföljs. Vi följer upp kunskaperna i våra medarbetarsamtal för att säkerställa att alla har rätt kompetens.

JESPER HOLMGAARD, PUBLIC INTERIORS

MILJÖMÄRKT MED MARKNADSFÖRINGSVÄRDE

En följd av miljömedvetenheten och att företagens samhällsansvar ökat i betydelse, är framväxten av olika miljömärkningar. De är ett sätt både för företagen att veta vilka krav de ska leva upp till och för kunderna att enkelt bedöma om en produkt är miljöriktigt framställd.

För Lammhults Design Group är det en självklarhet att arbeta för ökad miljöhänsyn och en stor del av sortimentet är också märkt med Möbelfakta, Svanen och med spårbarhet av träråvaror till ett hållbart skogsbruk.

Målet är att alla produkter ska vara märkta. En idé som togs upp i diskussionen var en företagscertifiering för ansvarsfulla möbelproducenter. Miljömärkta bolag istället för produkter.

Jesper: Inom Public Interiors har vi en del produktförsäljning och en del projektförsäljning. På projektsidan ligger utmaningen i det logistiska flödet och få kedjan att hålla ihop miljömässigt, socialt och ekonomiskt.  På produktsidan är miljömärkning en direkt konkurrensfördel och något vi ska öka, men det måste gå i marknadens takt. Vi ser en trend med ökande efterfrågan på spårbart trä och då ska vi ha det i vårt erbjudande. Vi ska arbeta med hållbarhet och samtidigt vara kommersiellt gångbara.

Sven: Ett sätt att arbeta miljö- och marknadsmässigt är att se värdet av de berättelser som skapas när vi är pionjärer. Ta biblioteksprodukterna, om vi designar en bokvagn som helt och hållen är gjord av återvunnet material får vi inte bara en grön produkt. På köpet får vi en säljande berättelse.

De marknader som kommit längst och en ny generations inträde driver på utvecklingen. Det gör också att gröna argument blir en konkurrensfördel. Med fler medvetna kunder går det att sätta ett pris på sitt hållbarhetsarbete.

trygve aasland, fora form

Från strävan till skall-krav

Offentlig sektor med gröna upphandlingar utgör en stark drivkraft för branschens hållbarhetsarbete. Tidvis går det trögt men det finns en fast beslutsamhet att ställa om till hållbart. Upphandlingarnas skall-krav blir fler och det har en direkt inverkan på produktutvecklingen inom koncernen.

Sven: Kraven blir fler och mer komplexa. Det räcker inte längre med rätt miljömärkning man måste också visa att det finns ett tänk för hela produktlivscykeln med renovering och återbruk av gamla möbler.

Trygve: Offentliga krav är ett tveeggat svärd. Å ena sidan ställs miljökrav, å andra sidan sätts ett pristak. Vad väger tyngst i upphandlingen? Sedan ska vi komma ihåg att 90 procent av de upphandlade byggprojekten utgörs av konstruktion och betong, inredning och möbler utgör bara 5 procent.

Separera mera

Om miljömärkning är den mest brännande frågan i dags-läget, ser hållbarhetsrådet att återvinning och möjligheten att separera en produkt i sina beståndsdelar, blir nästa stora område i hållbarhetsarbetet.

Tilda: Framöver kommer möjligheten att återvinna hela produkten att vara mer avgörande än miljömärkningen. En produkt måste gå att ta isär och återvinna material för material. Vi är inte där ännu, men det behöver inte vara så krångligt att åstadkomma. Med ett sådant tänk går det också att förlänga en produkts livslängd. Istället för att slänga en tio år gammal stol kan kunden beställa en ny rygg om den är sliten och ha kvar stolen tio år till.

Lisa: Märkningen blir en hygienfaktor. Det är det vi gör utöver märkningens krav som får ett värde. Tänk om vi kan kommunicera att våra produkter ingår i ett återvinningskretslopp och göra separerbarhet till kundargument.

Tilda: Just det, vi ska inte marknadsföra Möbelfakta eller Svanen, utan vad vi inom Lammhults Design Group gör och hur vi differentierar oss i relation till andra inom branschen.

Sven: Om vi dröjer lite vid återvinning och separerbarhet är filosofin med en cirkulär ekonomi något som kommer starkt. Fler kunder vill veta om vi kan ta hand om möblerna när de blivit gamla. Omklädsel är något vi erbjuder för att ge ett nytt liv.

Lisa: Där ligger vi långt framme med vår designfilosofi. Gör vi riktigt bra och tidlösa möbler får de ett värde på andrahandsmarknaden. Det är hållbart.

De gröna utmaningarna är våra viktigaste även om vi inte får glömma vårt sociala ansvar och ofta finns ett samband, som i valet av transporter. Utvecklingen av miljömärkningarna tar allt större hänsyn till produkternas ursprung och då blir transportavstånd en faktor att räkna med.

tilda lagerqvist, lammhults

Under 2016 kommer EU att publicera en enhetlig standard för miljömärkning av möbler. Då blir det ännu viktigare att gå före och göra egna insatser. Att bara uppfylla kraven är branschpraxis, för att leda utvecklingen krävs mer.

Lisa med flera i gruppen pekar på att kunders medvetna val av produkter i ökande grad kommer att ske baserat på produktens Carbon Footprint. Faktiska miljöprestanda kommer att vägleda.

Sven: Livscykelbaserade nyckeltal som Carbon Footprint vägleder såväl produktutveckling som kunders val i framtiden. Fora Form som börjat tillämpa detta har nu redovisat sina första möbler på den norska EPD-sajten. Detta är framtidens redskap för att minimera klimatpåverkan. Klimatfrågan är den avgörande miljöfrågan.

Hållbarhet är mer än miljö

När Lammhults Design Group arbetar med hållbarhet är det utifrån tre perspektiv: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Området social hållbarhet är en utmaning som växer i betydelse för möbelbranschen. Mode- och textilbranschen har länge varit under lupp för förhållanden i tillverkningsländerna. Den uppmärksamheten får fler branscher räkna med, inte minst möbler.

Jesper: Vi har satt upp en uppförandekod som ligger i linje med branschkraven och det är ett pågående arbete att utbilda personal och leverantörer så att den efterföljs. Vi följer upp kunskaperna i våra medarbetarsamtal för att säkerställa att alla har rätt kompetens.

Sven: Det är en utmaning att bidra till jämställdhet och rättvisa bortom de mest grundläggande kraven som barnarbete. Världen är inte rättvis och flera organisationer i länder som Kambodja och Bangladesh pratar hellre om en lön att leva på än minimilöner.

Trygve: Vi är noga med att ta ett socialt ansvar lokalt där vi är verksamma.

Nyttan med hållbarhetsredovisning

Lammhults Design Group redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI och har gjort så i flera år. Förutom att det nu är ett krav, så ger redovisningen en kontroll och kontinuitet i arbetet.

Lisa: Viktigast med GRI är kontrollen. Det är först efter några år som vi vet vad som är rimliga mål och har kunskap om var vi befinner oss och insikt i vad vi kan åstadkomma. Redovisningen ger en referensram och utgångspunkt.

Tilda: Ja, tack vare hållbarhetsredovisningen har vi fått in hållbarhet som en fråga i produktutvecklingen mycket tidigare. Jag är med i arbetsgrupperna och får in hållbarhetsmål och kan ställa krav redan på ritstadiet. Vi testar produkterna och arbetar med miljömärkningarna. Medvetenheten hos alla medarbetare har ökat och jag har hört montörer fråga ”ska den här sitsen verkligen sitta på den här stolen, är inte den Möbelfakta?”

Förutom det uppföljande arbetet med GRI arbetar koncernen med de aktuella ledningsstandarderna som ISO 14001 och ISO 26000 för att leda arbetet och leva upp till kraven.

Sven: Vi har tagit steget och gjort hållbarhet till en naturlig del av ledningssystemen. Det visar att vi strävar mot att infria kundernas och miljöns krav.

Jesper: Samtidigt är vi en internationell koncern och det är en utmaning att hitta ett system och en märkning som passa alla. I Norden fungerar Svanen och Möbelfakta, medan FSC-certifiering är global.

Dags att runda av och skrida till verket

Hållbarhetsrådets diskussion går mot sitt slut för den här gången, men arbetet i vardagen ute i bolagen fortsätter med oförminskad kraft. Innan delegaterna återvänder till Lammhult, Oslo och Holsted, sammanfattar de sina tankar från dagen – och för framtiden.

Ingen vet hur morgondagens lösningar ser ut. Innovation och medveten design är dock två av nycklarna som leder till hållbara lösningar och lönsam tillväxt.

Lisa: Att tänka hållbarhet från början är absolut viktigast för mig. Vill jag ha en stor del återvunnet material och en produkt som går att återvinna i nästa steg, måste jag planera för det. Jag skulle önska ett digitalt verktyg för att lättare utvärdera miljöpåverkan tidigt i processen.

Tilda: Tänka lång livslängd och komponenter istället för produkter. Återigen möjligheten att kunna separera delar för att återvinna eller renovera. För något år sedan väckte vi på Lammhults Möbel liv i en äldre produkt, vi gav den en uppfräschning och återlanserade den. Det visar att vi arbetar långsiktigt och hållbart.

Jesper: Vi har också en viktig pedagogisk uppgift. Kunderna vet inte alltid vad som är miljömässigt bra. Där kan vi hjälpa dem på vägen.

Trygve: Vi har kunder som hör av sig 20 år senare och vill köpa reservdelar eller en ny likadan möbel. Det är ett bevis på vår höga kvalitet och tidlösa design.

Jesper: Produkter som kan användas år ut och år in är hållbarhet. En fungerande begagnatmarknad är kanske det bästa exemplet på återbruk och hållbar design.

Sven: Kanske vi ska bli bättre på att erbjuda renoveringar som en del av erbjudandet? Cirkulära affärsmodeller och möbelflöden är en framtidsfråga. Vidare arbete med redovisning av produkters klimatavtryck ger mätbarhet och kommer att bidra till affärsutveckling och klimatnytta.

Miljömärkningar, medvetna kunder, tidlös design, cirkulär ekonomi, separerbarhet – det är några begrepp som hänger kvar i luften när hållbarhetsrådet lämnar Malmös börshus och ger sig iväg för att ta tag i fler hållbara utmaningar.

Innovation och medveten design är två av nycklarna som leder till hållbara lösningar och lönsam tillväxt.