Sofia Svensson om hållbarhet

– Hållbarhetsarbetet skall vara en naturlig del av vår företagskultur och på ett relevant sätt kommuniceras såväl internt som externt.

Vår ambition är att vara en ledare inom branschens hållbarhetsprestanda. Detta innebär att vi ständigt höjer blicken och strävar efter att utveckla våra tankesätt, val, processer och produkter för att bli än mer hållbara. Under året har nya styrdokument avseende hållbarhet, miljö och uppförandekod tagits fram för att stödja fortsatt ledarskap. Framgångsfaktorer är kunskap om vår påverkan samt ett arbetssätt som präglas av ständiga förbättringar och att detta sker systematiskt och strukturerat.

Vi ska agera proaktivt, inte reaktivt och en viktig del för att höja koncernens hållbarhetsprestanda är kompetensutvecklingen hos medarbetare i bolagen. Hållbarhetsarbetet skall vara en naturlig del av vår företagskultur och på ett relevant sätt kommuniceras såväl internt som externt.

Sofia Svensson, VD och Koncernchef

Lammhults Design Group bidrar till Agenda 2030 (FN:s Globala Hållbarhetsmål), både genom att påverka möbel- och inredningsbranschen att bli mer miljömässigt och socialt ansvarsfull, men även genom att vara en bra arbetsgivare och lokal aktör, och slutligen genom att hjälpa våra kunder bli mer hållbara genom att vara ett mer ansvarsfullt alternativ. I vårt arbete med hållbarhet behöver vi agera i hela värdekedjan, från leverantör till kund. Vårt hållbarhetsarbete styrs med hjälp av ISO 26000 såväl som Global Compacts 10 principer som utgör ett fundament. Våra resurser prioriteras utifrån ett risk- och påverkansperspektiv. Prioriteringen utgår från följande faktorer: hur stor negativ påverkan som sker, hur stor positiv påverkan som är möjlig, samt hur stor möjlighet vi har att styra vår påverkan.Betydande offentliga kunder som myndigheter, regioner och kommuner ställer allt högre krav vilket medverkar till nödvändigt fokus på omställning vilket vi bedömer gynnar vår affärsutveckling på såväl våra hemmamarknader som på exportmarknaderna.

Vår omvärld rustar och ställer om för att stödja en cirkulär ekonomi. För att stärka omställningen till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi beslutade den svenska regeringen i april 2018 att inrätta en delegation som skall bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och samtidigt underlätta för svenskt näringsliv att ligga i framkant på globala marknader. Upphandlingsmyndigheten i Sverige arbetar med att utveckla den offentliga upphandlingen för att genom upphandlingar medverka till en hållbar utveckling. Ett exempel är det initierade uppdraget att revidera upphandlingskriterierna även för möbler med cirkulära krav. Vi välkomnar detta och vi är dedikerade att vara en ledande aktör även under kommande år.

Sofia Svensson
VD & koncernchef