Kommittéerna

Styrelsens utskott

Styrelsen har tillsatt en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Kommitténs ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Kommitténs arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i enstaka fall ge dem beslutanderätt i särskilda frågor. De ärenden som behandlats vid mötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Revisionskommittén

I enlighet med aktiebolagslagen utser styrelsen årligen ett revisionsutskott vars främsta ansvar är att (a) övervaka bolagets finansiella rapportering, (b) övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering i den mån det rör finansiell rapportering, (c) granska och övervaka bolagets externa revisorers opartiskhet och självständighet, och (d) i förekommande fall, bistå vid utarbetandet av förslag till årsstämmans val av revisorer. Revisionsutskottet kan också utöva varje annan befogenhet och fullgöra varje annat uppdrag som delegeras från styrelsen, från tid till annan.

Styrelsen fastställer sammansättningen av revisionskommitténs som ska bestå av minst tre ledamöter, av vilka ingen får vara anställd i bolaget, och minst en av dem måste vara oberoende i förhållande till bolaget och ha revisions- eller redovisningskompetens. Styrelsen utser ledamöterna årligen vid styrelsens konstituerande möte eller när en ledamot måste ersättas.

De ledamöter som utsågs i april 2018 var Jörgen Ekdahl (ordförande), Lars Bülow och Sofia Svensson. Vid mötena deltar även koncernens CFO och mötena protokollförs. Andra ledamöter i koncernledningen deltar för att rapportera vid behov.

Under 2018 höll revisionsutskottet fem möten, vilket uppfyller utskottets egna regler om att sammanträda minst fyra gånger per år. Revisionsutskottets möten följer den antagna dagordningen som innefattar genomgång av öppna ärenden, uppdatering om ekonomin och skatter och en uppdatering om internrevisionen.

Revisionskommittén går även igenom bolagets kvartalsrapporter och styrelserapporten innan de lämnas till styrelsen. Revisionskommittén sammanträder ofta med bolagets externa revisorer och begär rapporter om revisionsarbetet och upprättandet av bokslutet. Utskottet granskar även bolagets arbete med regelefterlevnad varje kvartal.

Ersättningskommittén

I enlighet med koden utser styrelsen årligen ett ersättningskommittén vars främsta ansvar är att (a) förbereda förslag om ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen, (b) övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för koncernledningen, och (c) övervaka och utvärdera aktuella ersättningssystem och nivåer i bolaget. Ersättningsutskottet kan också utöva varje annan befogenhet och fullgöra varje annat uppdrag som delegeras från styrelsen, från tid till annan.

Styrelsen fastställer sammansättningen av ersättningsutskottet som ska bestå av minst tre ledamöter varav minst två måste vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsen utser utskottsledamöterna årligen vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas. De utskottsledamöter som utnämndes i april 2018 var Anders Pålsson (ordförande), Maria Bergving och Peter Conradsson. Andra deltagare bjuds in vid behov.

Under 2018 höll ersättningskommittén fyra möten, vilket uppfyller ersättningskommitténs egna regler. Vid behov söker utskottet råd och gör jämförelser för att förvissa sig om att bolagets ersättningsprinciper är aktuella. Ersättningsutskottet tillser även att koncernledningens och verkställande direktörens prestationer utvärderas årligen. Ersättningsutskottet rapporterar resultatet av sina undersökningar och ger sina rekommendationer vid varje styrelsemöte där ledamöterna är personligen närvarande och i förekommande fall även vid styrelsemöten per telefon.

VALDA LEDAMÖTER VID STÄMMAN 2019

De ledamöter som valdes vid senaste årsstämman är:

Revisionskommittén:

Jörgen Ekdahl, Maria Bergving och Stina Nilimaa Wickström. Jörgen Ekdahl utsågs till ordförande i revisionskommittén.

Ersättningskommittén:

Anders Pålsson, Peter Conradsson och Susanna Hilleskog. Anders Pålsson utsågs till ordförande i ersättningskommittén.