sv
en

Revisorer

Vid årsstämman den 25 april 2019 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, med Richard Peters som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.