sv
en

Revisorer

Vid årsstämman den 27 april 2017 valdes revisionsbolaget EY AB, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.