Utskotten

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i enstaka fall ge dem beslutanderätt i särskilda frågor. De ärenden som behandlats vid mötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

REVISIONSutskottet

I enlighet med aktiebolagslagen utser styrelsen årligen ett revisionsutskott vars främsta ansvar är att (a) övervaka bolagets finansiella rapportering, (b) övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering i den mån det rör finansiell rapportering, (c) granska och övervaka bolagets externa revisorers opartiskhet och självständighet, och (d) i förekommande fall, bistå vid utarbetandet av förslag till årsstämmans val av revisorer. Revisionsutskottet kan också utöva varje annan befogenhet och fullgöra varje annat uppdrag som delegeras från styrelsen, från tid till annan.

Styrelsen fastställer sammansättningen av revisionsutskottet som ska bestå av minst tre ledamöter, av vilka ingen får vara anställd i bolaget, och minst en av dem måste vara oberoende i förhållande till bolaget och ha revisions- eller redovisningskompetens. Styrelsen utser ledamöterna årligen vid styrelsens konstituerande möte eller när en ledamot måste ersättas.

Revisionsutskottets ledamöter har under 2020 utgjorts av Anna Stålenbring (ordförande), Maria Bergving och Stina Nilimaa Wickström. Under 2020 hölls tre protokollförda möten.

Revisionsutskottet går även igenom bolagets kvartalsrapporter och styrelserapporten innan de lämnas till styrelsen. Revisionsutskottet sammanträder ofta med bolagets externa revisorer och begär rapporter om revisionsarbetet och upprättandet av bokslutet. Utskottet granskar även bolagets arbete med regelefterlevnad varje kvartal.

ERSÄTTNINGSutskottet

I enlighet med koden utser styrelsen årligen ett ersättningsutskott vars främsta ansvar är att (a) förbereda förslag om ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen, (b) övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för koncernledningen, och (c) övervaka och utvärdera aktuella ersättningssystem och nivåer i bolaget. Ersättningsutskottet kan också utöva varje annan befogenhet och fullgöra varje annat uppdrag som delegeras från styrelsen, från tid till annan.

Styrelsen fastställer sammansättningen av ersättningsutskottet som ska bestå av minst tre ledamöter varav minst två måste vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsen utser utskottsledamöterna årligen vid styrelsens konstituerande möte eller när en utskottsledamot måste ersättas.

Ersättningsutskottets ledamöter har under 2020 bestått av Peter Conradsson (ordförande), Susanna Hilleskog och Stefan Persson. Under 2020 hölls tre protokollförda möten.

VALDA LEDAMÖTER VID STÄMMAN 2020

De ledamöter som valdes vid senaste årsstämman är:

Revisionsutskottet:

Anna Stålenbring, Maria Bergving och Stina Nilimaa Wickström. Anna stålenbring utsågs till ordförande i revisionskommittén.

Ersättningsutskottet:

Peter Conradsson, Susanna Hilleskog och Stefan Persson. Peter Conradsson utsågs till ordförande i ersättningskommittén.