en
sv

Hållbarhetsarbete i linje med GRI

Vår ambition är att vara föregångare och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral och integritet är fundament och utgör integrerade delar av Lammhults Design Groups verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter när vi skapar och erbjuder produkter och tjänster. Vi ser till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter samt till att minska risker i vår egen organisation, våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet alltid uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Lammhults Design Group ska driva sin verksamhet i enlighet med FN Global Compacts principer och ISO 26000, den vägledande standarden för socialt ansvarstagande och dess principer om etiskt uppförande, respekt för rättsstatsprincipen, respekt för internationella normer och förväntningar, respekt och hänsyn till intressenters krav och förväntningar, ansvarstagande, transparens, försiktighetsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Lammhults Design Groups vision för hållbar utveckling och socialt ansvarstagande ska genomsyra hela organisationen, värdekedjan och våra produkter och tjänster.

Styrning och strategi

Koncernens styrning av hållbarhetsarbetet regleras huvudsakligen av de uppförandekoder och policys som gällt sedan 2011. Utgångspunkterna för styrdokumenten är riktlinjerna i FN Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption, samt den vägledande standarden ISO 26000. Grunden för vår uppförandekod är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetstagarorganisationens (ILO:s) deklaration om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Rio-deklarationen om miljö och utveckling och dess 27 principer samt FN-konventionen mot korruption.

Vi vill säkerställa en tydlig koppling mellan den strategiska företagsledningen av våra affärsområden och bolag, och faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle. Det direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos varje bolag. För att utveckla hållbarhetsarbetet, öka kunskapsöverföring och lärande mellan bolagen finns ett Hållbarhetsråd inom koncernen. Koncernens samtliga bolag i Sverige och Norge infriar kravet på att vara certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Ledningssystemen inom Lammhults Möbel och Abstracta är certifierade och godkända enligt såväl ISO 9001, ISO14001 som OHSAS 18001.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

De viktigaste intressentgrupperna finner vi i och runt våra värdekedjor. Det är aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer och partners samt samhället i form av myndigheter, utbildningsväsen, media och de lokala samhällen där vi bedriver verksamhet. Koncernens bolag är medlemmar i branschföreningar i de länder där vi bedriver produktion. I Sverige bedriver Trä- och Möbelföretagen (TMF) ett omfattande arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

TMF är huvudman för Möbelfakta som är ett etablerat och uppdaterat referens- och märkningssystem för möbler som ställer höga krav avseende funktion, livslängd, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Kraven på regelverket för det sociala ansvarstagandet i leverantörsledet har skärpts från januari 2015 vilket välkomnas. Det är högre krav på riskvärderingar och uppföljning av efterlevnad av kraven. De miljörelaterade kraven speglar höga omvärldskrav och utgår ifrån tidigare Miljöstyrningsrådets direktiv (MSR), de tekniska kraven baseras på internationella produktstandarder (CEN och ISO) och det sociala ansvarstagandet baseras på FN:s Global Compacts direktiv. Koncernen är representerad i den tekniska kommitté som leder utvecklingen av Möbelfakta.

Genom det branschgemensamma arbetet har en mycket god grund för vad som är väsentligt för miljöprestanda hos produkter, produktkvalitet, produktsäkerhet, resurshushållning samt goda arbetsförhållanden i hela förädlingskedjan klargjorts och konkretiserats. Detta utgör en solid grund för våra prioriteringar.

Hållbarhetsmål

Lammhults Design Group arbetar efter fyra övergripande hållbarhetsmål för att nå en hållbar affärs- och samhällsutveckling samt ständig förbättring.

  • Se till att Lammhults Design Group kärnvärden, sociala och miljömässiga principer erkänns och integreras i varje företags verksamhet
  • Se till att vi arbetar med socialt och miljömässigt ansvarsfulla leverantörer
  • Öka andelen hållbar träråvara i våra produkter och stödja hållbart skogsbruk
  • Minska miljöpåverkan av våra produkter och tjänster

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i koncernens årsredovisningar nedan.