Fortsatt lönsam tillväxt

FREDRIK ASPLUND, VD OCH KONCERNCHEF

 

Vårt rörelsemarginalmål på åtta procent är tydligt formulerat sedan några år tillbaka. 2017 hamnar resultatmässigt inte så nära det målet som vi hoppats, trots ett starkt sista kvartal. Tillväxten är god, men under året har mycket handlat om att komma tillrätta med sådant som stått i vägen för att nå ända fram. När vi nu summerar ser vi att det som varit tungt under 2017 är under kontroll och att förutsättningarna för ett positiv 2018 är på plats.


 

God tillväxt efter starkt avslut

Sett till tillväxten kan vi konstatera att vi sammantaget 2017 hamnar på ganska bra siffror. Efter ett starkt sista kvartal landar vi på en tillväxt på 16 procent. Förhållandet mellan organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv är dock inte vad vi önskar. Affärsområdet Office & Home Interiors når en organisk tillväxt på 3,5 procent, medan Public Interiors minskar sin försäljning med 4,6 procent – detta beroende på att flera stora projekt flyttats fram i tid, men också att några marknader inte utvecklats som förväntat under året.

Fortsatt stark position på kontraktsmarknaden

Vi behåller vår position som den ledande designkoncernen på kontraktsmarknaden för möbler och inredning. De nyaste tillskotten i gruppen stärker vårt erbjudande och alla koncernens varumärken lägger stort fokus på att utveckla spännande produktnyheter. Under året har våra bolag synts i en rad spännande projekt och även på mässor och i media.

Hinder för att nå lönsamhetsmål borta

Resultatmässigt ökar vi under 2017 jämfört med föregående år, mycket tack vare en bra avslutning på året, men är inte nöjda med vårt resultat. Vi ser två huvudanledningar till att lönsamheten under året som gått är sämre än önskat. Den ena är att Lammhults Möbel även i år gör ett sämre resultat än förväntat, vilket naturligtvis är en besvikelse. I samband med produktionsförändringarna 2016 flyttades produktionen av Ires produkter in i Lammhults fabrik, något som inte fick önskat resultat. Ires produktion flyttar nu istället till extern part och först när detta är genomfört ser vi att Lammhults kommer kunna nå den lönsamhet som eftersträvas. Vi räknar med att detta ska vara helt löst under det andra kvartalet 2018.

Den andra anledningen till att vi inte nått våra lönsamhetsmål hittar vi i Public Interiors resultat för året, vilket är sämre än förväntat. Detta beror på en lägre försäljning, samt en effekt av marknadsmix med svagare försäljningsresultat på den danska högmarginalsmarknaden. Därutöver har man haft problem med förseningar från en leverantör, vilket dragit med sig kostnader. Vi ser dock lönsamhetsproblematiken inom Public Interiors under 2017 som övergående.

Goda resultat hos våra nyförvärv

Vi är glada att se att våra senaste förvärv, Ragnars och Morgana, som båda blev del av koncernen under 2016 har kommit in bra i gruppen. Vi trivs ihop och samarbetet fungerar fint. Dessutom har båda utvecklats över förväntan under året, med en lönsamhet och tillväxt som är bättre nu än när de förvärvades.

Hållbarhet

Långsiktig design och höga ambitioner inom en hållbar utveckling är grundbultar inom Lammhults Design Group och vi fortsätter hela tiden att utvecklas på området. Vi välkomnar en utveckling som ställer högre krav på både tillverkningskedja och livslängd hos produkter, och tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter när vi skapar och erbjuder produkter och tjänster.

 

”Efter året som gått är vi väl rustade för fortsatt tillväxt, organiskt och genom ytterligare förvärv. På så sätt når vi större volymer och ökad lönsamhet. Situationen på våra marknader gör också att vi ser fram emot året som kommer.”

 

Välkomnar nya förmågor

Under året har koncernledningen haft glädjen att välkomna två nya medlemmar, Jimmy Persson i rollen som Supply Chain Director och Michael Grindborn som CFO. Två nyckelroller i arbetet att öka lönsamheten i koncernen, och dessutom viktiga personer för mig personligen i det dagliga arbetet.

Positiva tecken framåt

Vi går in i 2018 med en bra orderstock och ser en fortsatt positiv utveckling på våra huvudmarknader, vilket gör att vi räknar med tillväxt även under 2018. Framöver kommer vi jobba vidare med förbättrad lönsamhet som högsta prioritet. Marginalerna ska stärkas, främst genom ökat inköpssamarbete mellan bolagen, och kostnadsandelen ska trimmas genom effektivare arbetssätt och koncernsynergier. Efter ett år som bjudit på både med- och motgångar, men som sammantaget lämnar oss väl rustade för framtiden, känns det rimligt att se positivt på ökad lönsamhet under 2018. Jag vill rikta ett stort tack till medarbetare, samarbetspartners och kunder, som gör vår gemensamma resa möjlig. Tack också till styrelsen och alla aktieägare för ert förtroende för bolaget och oss som leder det.