Fredrik Asplund om hållbarhet 2017

År 1968 lanserade Lammhults en möbelserie under namnet S-70. Femtio år senare finns denna produktserie fortsatt i kollektionen. Det finns idag många erbjudanden under rubriken ”Cirkulära affärsmodeller”. Oavsett affärsmodell gör det skillnad om aktuella
produkter har ett värde som består och om de är designade för flera liv.

De som möblerade med S-70 på slutet av 60-talet kan fortsatt möblera med dessa eller kan realisera värdet av dessa via auktioner eller på andrahandsmarknaden om det är aktuellt att förnya möbleringen. De egenskaper i design och materialval som gör att en produkt kan brukas i generationer är en av hörnstenarna för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ser med tillförsikt på att hållbarhet allt mer beaktas vid upphandlingar och inköp av möbler och inredning.

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Från 1 januari 2018 har nu Sverige för första gången en klimatlag. Den stipulerar att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Ramverket har sin bakgrund i de av FN sedan september 2015 antagna 17 globala målen för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig i det som kallas Agenda 2030 att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Hållbar design och höga ambitioner inom en hållbar utveckling skall även fortsättningsvis vara en grundbult inom Lammhults Design Group. Bolagen i gruppen ligger väl framme inom olika aspekter av hållbarhet och vi fortsätter på bred front att utvecklas. Målet är att bli en än mer lönsam och attraktiv grupp av varumärken, med produkter och arbetsmiljöer som attraherar investerare, kunder och medarbetare. Vi fortsätter också att stödja FN Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mot korruption.

Vi fortsätter också att stödja FN Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mot korruption.

Fredrik Asplund, VD och Koncernchef

I Lammhults Design Groups strategi för de närmaste åren har vi pekat ut tre områden av de 17 Globala hållbarhetsmålen där vi främst kan göra skillnad. Det är Mål 8 (Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) samt Mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). Vårt mål är att ha helt CO2-neutrala produktionsenheter före år 2030 samt att ha full spårbarhet för träråvara samt att nya produkter skall vara designade för återbruk med material som kommer från förnyelsebara råvaror eller som kan återbrukas eller återvinnas till nya produkter. Det finns rum för innovationer och entreprenörskap samtidigt som vi fortsätter som vi alltid
har gjort med tidlösa och genomtänkta produkter som skall leva ett långt liv.

Under året har storsäljaren Campus firat 25 år. Serien S-70 firar nu 50 år. Nya  produkter som Penne av Lammhults baseras på rena material och enkel demonterbarhet och utbytbarhet. Nya produkter som Fjell för Fora Form baseras på helt återvunnen aluminium som den dagen det är aktuellt kan materialåtervinnas. Kretsloppet är slutet och såväl aluminiumåtervinning som pressgjutning sker i Småland.