Reports - 06.02.2024

Bokslutskommuniké 2023 – Förbättrade bruttomarginaler och kostnadskontroll i en svag marknad

Lammhults Design Group lämnar ett svagt år bakom sig. Ett år med flera positiva framåtriktade satsningar och framsteg operativt, som ännu inte fått fullt genomslag på resultatet. Nu blickar vi framåt och med utgångspunkt i nuläget arbetar vi med en strategisk översyn och genomlysning av vår marknadsposition och marknadsbearbetning, vår strategiska inriktning, leverantörskedjor och produktion. 

Målet med denna översyn är att skapa förutsättningar både internt och externt för att nå vår lönsamhetsambition på EBIT 8-10% inom 2—3 år. Detta under förutsättning av normala marknads- och konjunkturförhållanden, samtidigt som vi avser växa både organiskt och genom strategiska förvärv. 

Vi har hittills identifierat ett antal ännu outnyttjade möjligheter och synergier inom koncernen. Den avgörande faktorn för att lyckas realisera dessa möjligheter blir vår samlade interna förmåga och kraft att parallellt med den löpande verksamheten genomdriva ett antal strategiska och operativa förändringar på ett över tid hållbart sätt. Därför har säkerställandet av resurser och kompetenser för vår resa framåt varit ett prioriterat fokusområde sedan jag tillträdde i augusti förra året. Vårt redan idag starka team kommer att kompletteras successivt under första halvåret 2024 för att göra oss väl rustade för framtiden.  

Susanna Hilleskog VD och koncernchef 


Denna information är sådan som Lammhults Design Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 08:30 CET.