Reports - 26.04.2024

DelĂ„rsrapport januari – mars 2024

Första kvartalet

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 209,0 mkr (259,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,6 mkr (8,4)
  • Rörelsemarginalen uppgick till -4,6% (3,2)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,17 kr (0,38)

 

VD och koncernchef Susanna Hilleskog kommenterar

 

Utmaningar och optimism

Med låg orderingång under det fjärde kvartalet föregående år, inleddes året enligt förväntningarna med svag försäljning. Omsättningen sjönk med 19,4% jämfört med motsvarande period föregående år, fördelat på affärsområdet Office Interiors med en minskning på 23,7% och affärsområdet Library Interiors med en minskning på 8,2%. Under kvartalet minskade koncernens orderingång med 8,1%. Orderingången för affärsområdet Office Interiors låg i linje med föregående år, medan vi noterade en påtaglig tillbakagång inom Library Interiors.

 

Trots utmaningar finns det anledning till optimism. Under perioden stärktes bruttomarginalen på koncernnivå med 1,2 procentenheter, som en följd av effektiviseringar och prishöjningar. En betydande förbättring av bruttomarginalen noterades inom affärsområdet Library Interiors, som ökade med 3,0 procentenheter, medan Office Interiors noterade en marginell ökning begränsad av låg produktionsvolym. Första kvartalet var strategiskt viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv, där koncernen deltog i stora internationella utställningar – Stockholm Furniture Fair och Workspace Design Show i London, två viktiga plattformar för att visa upp våra produkter och lösningar.

 

Balansgång mellan gas och broms i en svag marknad

En genomlysning av samtliga delar av verksamheten pågår. Målet är att främja tillväxt och uppnå en EBIT-marginal på 8–10% inom 2–3 år. Minskad försäljning på en återhållsam marknad ger oss ännu tydligare anledning att aktivt arbeta för att stärka koncernens position. Vårt arbete är inriktat på de områden där vi kan ha direkt påverkan genom våra interna och externa åtgärder, vilket kommer att göra oss mer motståndskraftiga mot framtida marknadsfluktuationer. Vi strävar efter en balans mellan viktiga investeringar för framtiden och omedelbara åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation och marknadsstruktur.

 

Affärsområdet Office Interiors står inför de största utmaningarna, men också de största möjligheterna. Det positiva är att en stor del av de förbättringar som behövs ligger inom vår kontroll. Vi fokuserar särskilt på effektiviseringar inom Supply Chain, produktion, försäljning, marknadsföring och digitalisering. Våra åtgärder kommer även att innefatta organisationsanpassningar under kommande kvartal, vilket speglar vår beslutsamhet att säkerställa verksamhetens långsiktiga hållbarhet och lönsamhet.

 

Ett starkt och engagerat team gör skillnad

Baserat på mina reflektioner under de åtta månader som jag har haft förmånen att leda Lammhults Design Group, är jag imponerad av den energi, glädje och kompetens jag möter hos våra medarbetare. Denna positiva anda är avgörande när vi navigerar mellan hållbar design och kreativitet å ena sidan, och å andra sidan vår strävan efter synergier, effektiviseringar av processer, omprövning av befintliga strukturer, samt att främja en kultur med effektivitet och lönsamhet i fokus.

Vi kommer tillsammans fortsätta att bygga ett företagsklimat som främjar samarbete, öppenhet, engagemang och ansvar. Det är essentiellt att vi vågar tänka nytt och fokusera på att göra rätt saker, i stället för att endast göra saker rätt. Vår förmåga att strategiskt välja vad vi ska fokusera på och vad vi ska avstå från kommer att vara avgörande för vår framgång. Jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter kommer att vara väl positionerade för att möta framtiden.

 

Inbjudan till presentation av rapporten

 

Idag arrangeras en direktsänd audiocast för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Susanna Hilleskog samt tf. CFO Daniel Tell presenterar resultatet.

 

Tid: fredagen den 26 april kl. 13:30

 

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: 

https://ir.financialhearings.com/lammhults-design-group-q1-report-2024

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Susanna Hilleskog, VD och koncernchef

Tel: +46 709 55 13 37

 

Daniel Tell, tf. CFO

Tel: +46 706 36 75 78

 

Om Lammhults Design Group

 

Lammhults Design Group är en svensk möbelkoncern som utvecklar produkter för inredning av offentliga miljöer och kontor. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors. Koncernen skapar lönsam tillväxt genom långsiktigt ägande av möbel- och inredningsföretag. Grunden för verksamheten ligger i design, innovation, hållbarhet och kundinsikt. I portföljen finns några av Skandinaviens starkaste varumärken och produkterna utvecklas tillsammans med branschens främsta formgivare. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

 

Läs mer på www.lammhultsdesigngroup.com

 

 

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl.13:00 CEST.