1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group

1 januari – 31 mars 2019  Lammhults Design Group
Ökad export och fortsatt förbättrad rörelsemarginal

”Under det första kvartalet ökade rörelseresultatet till 11,3 mkr (9,3). Detta innebär en förbättring av rörelsemarginalen till 5,1 % (4,0), vilket är ett steg i rätt riktning mot vårt mål om en rörelsemarginal på 8%. Nettoomsättningen minskade något och uppgick till 222,8 mkr (231,8).

Första kvartalet gav en blandad bild av marknadsutvecklingen, med en viss inbromsning i Sverige. Däremot såg vi en ökad försäljning, orderingång och offertförfrågan för våra exportmarknader främst Skandinavien, Storbritannien, Benelux och norra Europa. Vi arbetar även med att utveckla nya exportmarknader utanför Europa och där ser vi att offertförfrågningarna har ökat.

Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 mkr (4,9), främst pga. en ökning av rörelsekapitalet som rekyl på vårt leveransstarka Q4 2018. Soliditeten den 31 mars 2019 uppgick till 52,7% och skuldsättningsgraden var 0,32, vilket ger en stabil grund för fortsatt tillväxt.

Vår orderstock är högre än för motsvarande period föregående år och vi noterar fortsatt hög aktivitet på våra offertförfrågningar.”

Sofia Svensson, VD och koncernchef

+—————-+——-+————+————-+—————-+
|    |        |april-mars   |Helår        |
| |  januar | | |
| |i-mars  | | |
| |        | | |
| |   | | |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Mkr             |2019   |2018        |2018/2019    |2018            |
|                |      | | | |
|   | | | | |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Nettoomsättning |222,8 |231,8 |955,5 |964,5 |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Rörelseresultat |11,3 |9,3 |46,8 |44,8 |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Rörelsemarginal |5,1% |4,0% |4,9% |4,6% |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Resultat före |10,9 |6,9 |39,4 |35,4 |
|skatt | | | | |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Resultat efter |8,7 |5,4 |26,0 |22,7 |
|skatt | | | | |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Resultat per |1,03 |0,64 |3,93 |2,69 |
|aktie, kr | | | | |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Orderingång |216,1 |217,9 |975,1 |976,9 |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
|Orderstock |184,9 |176,9 | |203,3 |
+—————-+——-+————+————-+—————-+
Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 13:00 CET.

This information is such information that Lammhults Design Group AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication at 25 April CET on 13.00 2019.
————————————————————
Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/1-januari—31-mars-2019–lammhults-design-group,c2795677
Följande filer finns att ladda ned:
https://mb.cision.com/Main/1855/2795677/1031823.pdf Q1 2019 – Lammhults Design Group