Revisorer

Vid årsstämman den 27 april 2021 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, med Richard Peters som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.