Hållbarhetsstyrning

Koncernens styrning av social och miljömässig hållbarhet regleras huvudsakligen av de uppförandekoder och riktlinjer som är fastställda av styrelsen.

Fora Form, Fjell

I korthet kan arbetet inom området sammanfattas med att Lammhults Design Group driver verksamheten i enlighet med FN Global Compacts tio principer och med den vägledande standarden ISO 26000 som är implementerat i majoriteten av dotterbolagen.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i bolagens affärsprocesser och ingår i bolagens ledningssystem där majoriteten av dotterbolagen är tredjepartscertifierade enligt ISO 14001. Koncernledningen vill säkerställa en tydlig koppling av ansvar och befogenheter till den strategiska lokala bolagsledningen där faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle mäts och följs upp. Det direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos varje koncernbolag.

Ledningssystemen inom Lammhults Möbel och Abstracta är dessutom tredjepartscertifierade och godkända enligt såväl ISO 9001 som OHSAS 18001, där en övergång till ISO 45001 kommer att ske. Fora Form certifierades enligt ISO 45001 redan under 2018 och har dessutom certifiering för ISO 9001 och ISO 14001.

Under 2022 kommer Lammhults Design Group att tillsätta resurser för att dels förstärka kompetensen inom hållbarhetsområdet, dels för att internt förbättra uppföljningen vad gäller efterlevnad av koncernens riktlinjer.

Hållbarhetspolicy

Policyn ger riktlinjer gällande produktutveckling, val av material, produktionsprocesser och hur medarbetare ska interagera med omvärlden. Den ger guidning i hur bolagets medarbetare ständigt kan söka förbättringar på ett systematiskt och strukturerat sätt. Den ställer upp information för att främja proaktivitet och kompetenshöjning för att koncernen ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig och leva upp till de krav och riktlinjer som finns för verksamheten.

Uppförandekod för leverantörer

Lammhults Design Groups leverantörer är en förlängning av den egna verksamheten, varför en förväntan om att de agerar i enlighet med koncernens värderingar och policyer finns. Under 2022 kommer Lammhults Design Group att fysiskt revidera och betygssätta majoriteten av leverantörerna på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Uppförandekod för medarbetare

Koden ger instruktioner om hur medarbetare ska agera inom företaget såväl som mot kunder, leverantörer och andra intressenter, till exempel vad gäller affärsetik, anti-korruption, rättvis konkurrens och mutor. Den hanterar också hur företaget ska agera mot sina anställda vad gäller mänskliga rättigheter, likabehandling, jämställdhet och mångfald samt hur koncernen ser på arbetsmiljö och ohälsa.