Bolagsstyrningen i Lammhults Design Group grundas på bolagsordningen, aktiebolagsbolagslagen, årsredovisningslagen, styrelsens arbetsordning, Stockholmsbörsens regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska lagar och regler.