Hållbarhet

Med Lammhults Design Groups medvetna val och strategi ska koncernens produkter vara både aktuella och hållbara, också för nästa generations användare.

Lammhults möbel, Sunny

Hållbarhetsvision

Lammhults Design Groups hållbarhetsvision är att agera för att minska koncernens klimatpåverkan, samtidigt som bolaget är en god förebild vad gäller hållbar utveckling i samhället i stort. I framtiden ser Lammhults Design Group också utökade möjligheter att skapa affärsmodeller som genererar helt nya förutsättningar för cirkularitet till förmån för miljön, samhället och verksamheten. Lammhults Design Group ska vara förstahandsvalet inom branschen när kunder väljer att göra affärer med ansvarstagande, cirkulära och hållbara företag.

Separerbarhet och cirkulära flöden blir därför självklara delar i Lammhults Design Groups affärsmodell. Koncernens miljöpåverkan och livscykelbelastning kommer på så sätt att minska, produkterna kommer att bli mer kostnadseffektiva i en livscykelkostnadsanalys och därmed vinna konkurrenskraft.

Med Lammhults Design Groups medvetna val och strategi ska koncernens produkter vara både aktuella och hållbara, också för nästa generations användare.

Fora Form, Fjell

Hållbarhetsstyrning

Koncernens styrning av social och miljömässig hållbarhet regleras huvudsakligen av de uppförandekoder och riktlinjer som är fastställda av styrelsen.

I korthet kan arbetet inom området sammanfattas med att Lammhults Design Group driver verksamheten i enlighet med FN Global Compacts tio principer och med den vägledande standarden ISO 26000 som är implementerat i majoriteten av dotterbolagen.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i bolagens affärsprocesser och ingår i bolagens ledningssystem där majoriteten av dotterbolagen är tredjepartscertifierade enligt ISO 14001. Koncernledningen vill säkerställa en tydlig koppling av ansvar och befogenheter till den strategiska lokala bolagsledningen där faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle mäts och följs upp. Det direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos varje koncernbolag.

Ledningssystemen inom Lammhults Möbel och Abstracta är dessutom tredjepartscertifierade och godkända enligt såväl ISO 9001 som OHSAS 18001, där en övergång till ISO 45001 kommer att ske. Fora Form certifierades enligt ISO 45001 redan under 2018 och har dessutom certifiering för ISO 9001 och ISO 14001.

Under 2022 kommer Lammhults Design Group att tillsätta resurser för att dels förstärka kompetensen inom hållbarhetsområdet, dels för att internt förbättra uppföljningen vad gäller efterlevnad av koncernens riktlinjer.

Hållbarhetspolicy

Policyn ger riktlinjer gällande produktutveckling, val av material, produktionsprocesser och hur medarbetare ska interagera med omvärlden. Den ger guidning i hur bolagets medarbetare ständigt kan söka förbättringar på ett systematiskt och strukturerat sätt. Den ställer upp information för att främja proaktivitet och kompetenshöjning för att koncernen ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig och leva upp till de krav och riktlinjer som finns för verksamheten.

Uppförandekod för leverantörer

Lammhults Design Groups leverantörer är en förlängning av den egna verksamheten, varför en förväntan om att de agerar i enlighet med koncernens värderingar och policyer finns. Under 2022 kommer Lammhults Design Group att fysiskt revidera och betygssätta majoriteten av leverantörerna på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Uppförandekod för medarbetare

Koden ger instruktioner om hur medarbetare ska agera inom företaget såväl som mot kunder, leverantörer och andra intressenter, till exempel vad gäller affärsetik, anti-korruption, rättvis konkurrens och mutor. Den hanterar också hur företaget ska agera mot sina anställda vad gäller mänskliga rättigheter, likabehandling, jämställdhet och mångfald samt hur koncernen ser på arbetsmiljö och ohälsa.

Ragnars, Plus Table Screen

Hållbarhetsstrategi

Lammhults Design Group designar, köper in och producerar produkter med respekt för miljö, hållbarhet och människor. Bolaget integrerar ett framåtsträvande och ambitiöst hållbarhetsarbete i sin långa tradition av tidlös design, goda kvalitet och betydande produktlivslängd.

Tidlös design och slitstarka premiumprodukter passar väl in i koncernens strategi att utveckla produkter och tjänster anpassade för cirkulär ekonomi. Lammhults Design Group kommer fortsätta att utveckla olika affärskoncept som stärker bolagets position i premiumsegmentet.

Med hjälp av framtagna processer för återanvändning och renovering kommer koncernens klimatavtryck att minskas. Hållbarhetsstrategin blir en central del i affärsstrategin, vilket gynnar såväl bolagets lönsamhet som Lammhults Design Groups ambition att bli det naturliga valet för koncernens intressenter.

Miljö- och hållbarhetsmål

  • Innovationer för en hållbar livsstil
  • Cirkulära material och flöden
  • Minskad klimatpåverkan

Abstracta, Zen Pod