Årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 kl. 17.00 på Abstracta, Lammengatan 2, i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
− dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 24 april 2023,
− dels senast fredagen den 28 april 2023 anmäla sitt deltagande till bolaget.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 24 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 24 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till adressen: Lammhults Design Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via länk: anmalan.vpc.se/euroclearproxy, via epost: generalmeetingservice@euroclear.com eller via telefon: 08-402 92 45.

Handlingar

Handlingar årsstämman 2023

Handlingar årsstämman 2022

Handlingar årsstämman 2021

Handlingar årsstämman 2020

Handlingar årsstämman 2019