Bolagsordning

Lammhults Design Group AB (publ) Org nr 556541-2094

§1 FIRMA
Bolagets firma är Lammhults Design Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom inredning för hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst (femtiomiljoner) 50.000.000 kronor och högst (tvåhundramiljoner) 200.000.000 kronor.

§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

§6 AKTIESLAG OCH AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIKAPITALET
Aktier av två slag får ges ut, dels A-aktier med tio röster per aktie och dels B-aktier med en röst per aktie. Aktier av serie A kan utges till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet och aktier av serie B till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§7 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

§8 KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt, när så skall ske enligt lag, genom skriftlig kallelse till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§9 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTAGA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10 BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i något av de län där bolaget eller något av dess dotterbolag bedriver verksamhet.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

01. Val av ordförande vid stämman
02. Upprättande och godkännande av röstlängd
03. Godkännande av dagordning
04. Val av en eller två justeringsmän
05. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
06. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
07. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
08. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 09. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Beslut på bolagsstämman fattas i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 37-45

§11 RÄKNESKAPSÅR Räkenskapsår är kalenderår.

§12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§13 OMVANDLING AV AKTIER
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade.

Styrelsen skall under maj månad behandla framställning om omvandling som inkommit till styrelsen senast under mars månad samt under november månad behandla framställning om omvandling som inkommit till styrelsen senast under september månad samma år. Omvandling som av styrelsen behandlats under maj månad skall under juni månad samma år anmälas för registrering samt omvandling som av styrelsen behandlats under november månad skall under december månad samma år anmälas för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker.