VD har ordet

Design och starka varumärken är grunden för vår verksamhet och vi ser fortsatt goda möjligheter att skapa värde åt koncernens kunder, medarbetare och aktieägare.

"Goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling"

Daniel Tell · VD

Under 2021 fortsatte arbetet med att utveckla koncernen för långsiktig framgång. Genom kontinuerliga förbättringar, samtidigt som marknaden fortsatt påverkades av pandemin och krävde hög grad av flexibilitet, stärktes koncernens marknadsposition.

Försiktigt positiva tecken under första kvartalet blev tydligare under både det andra och tredje. Årets sista kvartal blev också det starkaste, med en omsättningstillväxt på drygt 8%. Trots stigande priser på material, komponenter och transporter samt en pågående pandemi, summerar vi ett år med en förstärkning av såväl brutto- som rörelsemarginal. Justerat för omstruktureringsposter och statliga stöd uppgick årets bruttomarginal till 35,0 procent (32,7) och med motsvarande justeringar uppgick rörelsemarginalen till 4,9 procent (2,9). Vi avslutade året med tillväxt i orderingången på 11 procent mot föregående år och hade vid årets slut en orderstock som var 36 procent högre än motsvarande period föregående år.

Vi bedriver verksamhet med starka varumärken i premiumsegmentet och erbjuder ett brett sortiment av designmöbler och inredningsprodukter, vilket också skapar möjlighet till synergieffekter. Det sker kontinuerliga förbättringar inom samordning av logistik och materialinköp för att nå kostnadseffektivitet. Samtidigt möjliggör vårt breda produktutbud ett kunderbjudande med inredningslösningar som spänner över flera av koncernens varumärken i samma affär. 

Inom hållbarhetsområdet bedriver vi ett ambitiöst och proaktivt arbete, där koncernens bolag gemensamt fokuserar på riktade insatser för vidareutveckling av produkter, processer och material. Hållbarhetsarbetet struktureras och förbättras löpande och exempel på fokuserade områden är separerbarhet, cirkularitet och möjlighet att mäta produkternas livscykelbelastning. Hållbarhet finns alltid med på agendan när strategiska beslut fattas och när nya produkter utvecklas – en modell som leder till såväl förstärkt kostnadseffektivitet som minskat miljöavtryck, i kombination med ökad konkurrenskraft.

En följdeffekt av pandemin är att intresset för hybrida koncept, en plats där medarbetare kan välja att arbeta både från kontoret och på distans, tydligt har ökat. Kontoret återgår alltmer till att bli en central mötesplats som har en viktig roll för olika former av samarbete. I många fall behöver kontorskoncept göras om för att hantera krav på både flexibla möteslokaler och ergonomiska arbetsplatser. Vår produktportfölj möter dessa nya behov och vi ser framför oss ökad efterfrågan på såväl hållbar, innovativ som klassisk design. Under året har vi fått ett antal kvittenser på att vårt erbjudande ligger rätt i tiden. Efterfrågan på exempelvis poddar (ljudabsorberande tysta rum), ljudavskärmningar och ergonomiska skrivbord har ökat markant. Samtidigt har vi vunnit priser för vår design, både nationellt och internationellt.

Eftermarknadsförsäljningen inom affärsområde Library Interiors utvecklades enligt förväntningarna under året, medan projektverksamheten som är mer volatil, tappade omsättning relaterat till negativa pandemieffekter. Vi ser positivt på den fortsatta utvecklingen för Library Interiors, där projektering av moderna bibliotek medför ökat intresse för vårt erbjudande med hög kvalitet, relevant design samt hållbara produkter och inredningslösningar.

Tillväxt är en av våra huvudinriktningar och som en större möbelkoncern har vi de finansiella resurserna att kunna växa även genom förvärv. Vår avsikt är att öka fokus på potentiella förvärvsmöjligheter under 2022. Vi analyserar marknaden för att identifiera uppköpskandidater med varumärken som har potential att komplettera eller stärka vår befintliga portfölj.

När 2021 summeras konstaterar vi, trots utmanande marknadsförutsättningar och komponentbrist samt stigande inflation, att koncernen levererade på viktiga områden som tillväxt, avkastning och skuldsättning. Med en stark orderbok, ökad aktivitetsnivå på marknaden samt planerade förstärkningar i koncernledningen, finns det goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. 

Design och starka varumärken är grunden för vår verksamhet och vi ser fortsatt goda möjligheter att skapa värde åt koncernens kunder, medarbetare och aktieägare.

 

Daniel Tell
VD och koncernchef
Lammhult i Mars 2022