Rapport - 05.02.2019

2018 års rörelsemarginal den högsta på tio år

Kvarvarande verksamhet

1 oktober – 31 december 2018                                                  1 januari – 31 december 2018

* Nettoomsättningen minskade till 272,0 mkr (278,1)                * Nettoomsättningen ökade till 950,0 mkr (907,2)
* Rörelseresultatet ökade till 26,0 mkr (25,6)                             * Rörelseresultatet ökade till 62,8 mkr (50,1)
* Resultatet per aktie minskade till 2,10 kr (2,27)                      * Resultatet per aktie ökade till 5,20 kr (4,22)

Total verksamhet

1 oktober – 31 december 2018                                                 1 januari – 31 december 2018  

* Nettoomsättningen minskade till 273,4 mkr (284,9)               * Nettoomsättningen ökade till 964,5 mkr (929,8)
* Rörelseresultatet minskade till 12,8 mkr (25,2)                      * Rörelseresultatet minskade till 44,8 mkr (48,0)
* Resultatet per aktie minskade till 0,15 kr (2,22)                     * Resultatet per aktie minskade till 2,69 kr (3,96)

Styrelsen kommer att föreslå utdelning på 2,00 kr/aktie (2,00) uppdelad på två utbetalningar, 1,00 kr/aktie i maj 2019 och 1,00 kr/aktie i november 2019.

  

Kvarvarande verksamhet
”Under fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 9,6 % (9,2) vilket gav en rörelsemarginal för 2018 på 6,6% (5,5). Det är ett viktigt steg mot vårt mål om 8% och den bästa rörelsemarginalen för ett helår sedan 2008. Den 1 november avyttrades Ire Möbel och vi är nu helt fokuserade på kontrakts-marknaden, vilket ger möjligheter för ytterligare effektivisering.

Under 2018 var den organiska tillväxten 5% och huvuddelen av våra varumärken tog marknadsandelar. Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 96,8 mkr (64,5). Soliditeten den 31 december 2018 var 55% och skuldsättningsgraden (nettoskuld/EBITDA) 1,4. Detta ger en stabil grund för fortsatt tillväxt.

Vi går in i 2019 med en orderstock som är 8% högre än föregående år. ”

Lammhult den 5 februari 2019

Sofia Svensson
VD och koncernchef

Frågor besvaras av Sofia Svensson, VD och koncernchef, telefon 072-732 32 39