Pressmeddelande - 25.04.2019

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 25 april 2019

Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 25 april 2019 i Lammhult, fattades följande beslut.

  •  Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

  •  Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 med 2,00 kr per aktie. Utdelningen beslutades att delas upp på två tillfällen. Som avstämningsdag för den första utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 29 april 2019 och som avstämningsdag för den andra utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 4 november 2019.

  •  Till styrelseledamöter omvaldes Maria Bergving, Peter Conradsson, Jörgen Ekdahl och Anders Pålsson samt nyvaldes Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.

  •  Till bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  •  Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 155 000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 330 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 165 000 kr. Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén ska utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.

  •  Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktioner för valberedning, att gälla tills vidare, innebärande i huvudsak följande. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

  •  Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  •  Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flertal tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Lammhult den 25 april 2019

Styrelsen

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller av Urban Ottosson CFO, telefon 0767-85 51 44