Rapport - 07.02.2023

Bokslutskommuniké 2022 – Designdriven tillväxt och ökad interneffektivitet framöver

1 oktober - 31 december

Nettoomsättningen uppgick till 272,9 mkr (252,6)

Rörelseresultatet uppgick till 15,4 mkr (19,9) Rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (7,9) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,09 kr (1,61) "Lammhults Design Group ökade under 2022 försäljningen med drygt 13% och rapporterade 937 mkr i omsättning, efter tillväxt i samtliga enheter. Justerat för valutakurseffekter genererades en omsättningsökning på knappt 11%, varav största andelen kom från prishöjningar. Vår långsiktiga målsättning är att nå 10% genomsnittlig årlig tillväxt genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Inga förvärv genomfördes under året, men den underliggande volymtillväxten var inte på en nivå vi är nöjda med, även om vi verkar i en bransch som möter allt större utmaningar i rådande turbulenta omvärld. Enskilda dotterbolag som Abstracta, Ragnars och Lammhults gjorde framsteg under året och tog marknadsandelar, men koncernen som helhet levererade inte enligt våra gemensamma målsättningar. Vi arbetar därför aktivt med att driva upp volymerna framöver genom fortsatta investeringar i säljdrivande aktiviteter, produktutveckling med relevant design samt ökad digitalisering. Rörelsemarginalen för helåret rapporterades till 4,4% och når lite drygt halvvägs till koncernens långsiktiga mål på 8%. Snabbt tilltagande inflation på både insatsvaror och transporter påverkade lönsamheten negativt. Vi justerade försäljningspriserna kontinuerligt under året, men relativt långa ledtider i orderböckerna och en till stor del projektbaserad verksamhet gav en negativ eftersläpningseffekt på bruttomarginalen. Lönsamhetsutvecklingen är inte på en tillfredsställande nivå och det bedrivs ett aktivt arbete för att förstärka utfallet framöver. Inom Supply Chain har vi identifierat ett antal förbättringsområden för ökad intern effektivitet och mot slutet av året realiserades ett första delprojekt när koncernens inköp samordnades i en ny kategoriindelad organisationsmodell, som verkar över bolags- och landsgränserna. Koncernens kapacitetsutnyttjande i de egna produktionsanläggningarna kommer att öka, när tillverkning av vissa insatsvaror till gruppens varumärken i högre utsträckning tillverkas internt." Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7/2 2023 kl.08:30 CET.