Pressmeddelande - 27.03.2022

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 kl. 17.00 Folkets hus, Centrumgatan 1 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.40.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 april 2022,
 • dels senast fredagen den 22 april 2022 anmäla sitt deltagande till bolaget.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till adressen: Lammhults Design Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, på vår hemsida www.lammhultsdesigngroup.com eller via telefon 08-402 92 45.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, uppgift om aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Euroclear, se adress ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor
 13. Val av styrelse och styrelseordförande

a) omval av Peter Conradsson som styrelseledamot,

b) omval av Susanna Hilleskog som styrelseledamot,

c) omval av Stina Nilimaa Wickström som styrelseledamot,

d) omval av Stefan Persson som styrelseledamot,

e) omval av Anna Stålenbring som styrelseledamot,

f) nyval av Per Samuelsson som styrelseledamot, samt

g) nyval av Per Samuelsson som styrelseordförande.

 1. Val av revisor
 2. Beslut om instruktioner för valberedningen
 3. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 5. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 11-14)

Den inför årsstämman 2022 utsedda valberedningen bestående av Santhe Dahl (ordförande och ut-sedd av Scapa Capital AB), Jerry Fredriksson (utsedd av Canola AB), Gunnar Sjöberg (utsedd av familjen Sjöberg) och Sune Lundqvist (utsedd av Input Interiör AB) har föreslagit följande:

Val av ordförande vid stämman: Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé ska väljas till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor:

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive kommittéarvode, ska utgå med totalt 1 260 000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 360 000 kr och arvode till övriga ledamöter ska uppgå till 180 000 kr.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga två ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga två ledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyval av Per Samuelsson. Till styrelseordförande föreslås nyval av Per Samuelsson. Morten Falkenberg har avböjt omval. En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com.

Styrelseledamot som föreslås för nyval:

Per Samuelsson, född 1957, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Per har arbetat inom svenskt näringsliv sedan början på 1980-talet. Han har tidigare bland annat varit dotterbolagschef inom Perstorp-koncernen, varit medlem av PLMs koncernledning som divisionschef samt innehaft rollen som VD och koncernchef för den tidigare börsnoterade Strålfors-koncernen under 16 år. Per har varit VD och koncernchef för Mid Cap-koncernen Beijer Electronics Group sedan 2015, en befattning som han lämnade den 1 mars 2022.. Hans nuvarande uppdrag är bland andra: styrelseordförande i BTJ AB, styrelseledamot i ROL AB, Skåneägg AB samt flertal bolag inom Priveq-koncernen. Per äger i dagsläget inga aktier i Lammhults Design Group AB

Val av revisor: I enlighet med revisionskommitténs rekommendation, föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att för det fall Deloitte AB väljs till revisor kommer Richard Peters fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 med 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 2 maj 2022. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen att utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022.

Beslut om instruktioner för valberedningen (punkt 15)

Aktieägare i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning.

Styrelsens ordförande ska årligen, baserat på ägarförhållandena vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget. De ska sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen ska den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet ska valberedningen justeras därefter. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Principerna för utseende av valberedning föreslås gälla tills vidare, tills annat beslut fattas av bolagsstämman i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023. Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt övrigt fullständigt beslutsförslag framläggs genom att de kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lammhults Design Group AB (publ) har säte i Växjö.

____________

Lammhult i mars 2022

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen