Pressmeddelande - 28.04.2022

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, torsdagen den 28 april 2022, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 2 maj 2022.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyvaldes Per Samuelsson. Till styrelseordförande nyvaldes Per Samuelsson.

Stämman beslutade vidare att ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 260 000 kronor varav 360 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 180 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén oförändrat utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga två ledamöter samt arvode för uppdrag i ersättningskommittén utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga två ledamöter.

Stämman beslutade även att omvälja Deloitte AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och ersättningsrapport

Stämman beslutade vidare om instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.