Pressmeddelande - 03.05.2023

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, onsdagen den 3 maj 2023, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Följande
huvudsakliga beslut fattades.


Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022
med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 5 maj 2023.
Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2022.


Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter
omvaldes Per Samuelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna
Stålenbring samt nyvaldes Annica Axelsson. Till styrelseordförande omvaldes Per Samuelsson.
Stämman beslutade vidare att ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 550 000 kronor
varav 380 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 190 000 kronor ska utgå till övriga
styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 60 000 kronor till
ordföranden och med 30 000 kronor till övriga två ledamöter samt arvode för uppdrag i
ersättningskommittén utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga två
ledamöter.


Stämman beslutade även att nyvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.


Styrelsens ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022.


Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission
av högst 800 000 aktier av serie B. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning eller
apport.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för
bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Utgivande av nya
aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.


Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom en ny
bestämmelse införs för att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter och för aktieägarna att utöva sin
rösträtt per post inför en bolagsstämma.


Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram (LTI 2023/2026). Programmet omfattar upp till 15 anställda i Lammhults Design Groupkoncernen.
Beslutet innefattade även, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om ändring av
bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande
för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI
2023/2026. Inom ramen för programmet kan högst 145 000 aktier ges ut, varav högst 110 000 B-aktier kan
överlåtas till deltagare i incitamentsprogrammet. Resterande aktier avser kassaflödesmässig säkring av
sociala avgifter.