Pressmeddelande - 07.05.2024

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2024.

 

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

 

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Per Samuelsson, Annica Axelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring. Till styrelseordförande omvaldes Per Samuelsson.

 

Stämman beslutade vidare att ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 330 000 kronor varav 380 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 190 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 60 000 kronor till ordföranden och med 30 000 kronor till övriga ledamöter samt arvode för uppdrag i ersättningskommittén utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga ledamöter.

 

Stämman beslutade även att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

 

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

 

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2024/2027). Programmet omfattar upp till 15 anställda i Lammhults Design Group-koncernen. Beslutet innefattade även, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2024/2027. Inom ramen för programmet kan högst 145 000 aktier ges ut, varav högst 110 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i incitamentsprogrammet. Resterande aktier avser kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Susanna Hilleskog, VD och koncernchef

Tel: +46 709 55 13 37

 

Daniel Tell, tf. CFO

Tel: +46 706 36 75 78

 

Om Lammhults Design Group

Lammhults Design Group är en svensk möbelkoncern som utvecklar produkter för inredning av offentliga miljöer och kontor. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors. Koncernen skapar lönsam tillväxt genom långsiktigt ägande av möbel- och inredningsföretag. Grunden för verksamheten ligger i design, innovation, hållbarhet och kundinsikt. I portföljen finns några av Skandinaviens starkaste varumärken och produkterna utvecklas tillsammans med branschens främsta formgivare. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

 

Läs mer på www.lammhultsdesigngroup.com