Rapport - 09.02.2021

Koncernen stärker sin position i utmanande tider

”Vi fortsätter att leverera marginalförstärkning, vilket är ett resultat av den verksamhetsomställning som organisationen genomförde under detta utmanande år. Omsättningen minskade med 30 % under fjärde kvartalet, men trots denna kraftiga minskning blev rörelsemarginalen 9,5% och rörelseresultatet uppgick till 22,1 mkr, exkluderat engångsposter och omstruktureringskostnader.

Under 2020 har vi genomfört ett strukturarbete för att öka koncernens rörelsemarginal och för att i förlängningen nå de finansiella mål som kommunicerats till aktiemarknaden. Under fjärde kvartalet medförde omstruktureringsarbetet engångsposter och omstruktureringskostnader på 21,7 mkr.

När jag tittar tillbaka på situationen i våras och det bekymmersamma läge vi då befann oss i, så känner jag en stor stolthet över vad vår organisation sedan dess presterat. Detta gäller inte bara den finansiella utvecklingen, utan framförallt den flexibilitet och anpassningsförmåga som präglat verksamheten. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi med många utmaningar, men trots det har Lammhults Design Group stärkt sin position.”

Sofia Svensson, VD och koncernchef


Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/2 2021 kl. 08:30 CET.