Pressmeddelande - 06.04.2020

Lammhults Design Group drar tillbaka förslagen om aktieutdelning och höjda styrelsearvoden

Mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden till följd av spridningen av Covid-19 har styrelsen idag beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 kr/aktie. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning.

Med anledning av samma osäkerhet har valberedningen beslutat att dra tillbaka förslaget om en höjning av styrelsearvodena och föreslår istället oförändrade belopp jämfört med 2019.

Som tidigare aviserats, äger Lammhults Design Groups årsstämma rum torsdagen den 23 april 2020 kl. 17.00. Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att hållas så kort som möjligt utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Vi vädjar till våra aktieägare att rösta via ombud i den mån som det är möjligt. Mer information om hur man går tillväga för att rösta via ombud återfinns på www.lammhultsdesigngroup.com.

För mer information, kontakta styrelseordförande Anders Pålsson på 0703-20 32 02 eller VD Sofia Svensson på 0727-32 32 39.

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 15.00 CET.