Pressmeddelande - 30.06.2023

Nytt antal röster i Lammhults Design Group

Under juni månad 2023 har, på aktieägares begäran och i enlighet med bolagets bolagsordning, 5 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter omvandlingen till 18 337 286. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efteromvandlingen till 8 448 104, varav 1 098 798 aktier av serie A och 7 349 306 aktier av serie B.

Denna information är sådan som Lammhults Design Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 09.00 CEST.