Rapport - 14.07.2023

Q2 Rapport 2023 – Omstruktureringar och planerade satsningar i kvartalet

1 april - 30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 231,3 mkr (224,6) Rörelseresultatet uppgick till -13,7 mkr (2,9) Rörelsemarginalen uppgick till -5,9% (1,3) Jämförelsestörande poster uppgick till -9,0 mkr (0,0) Resultat per aktie uppgick till -1,78 kr (0,01) "Koncernens tillväxt fortsatte under årets andra kvartal, genom tidigare genomförda prisökningar samt viss positiv valutaeffekt. Affärsområde Office Interiors rapporterar ett utmanande kvartal efter relativt svag orderingång i första kvartalet, medan den positiva utvecklingstrenden för affärsområde Library Interiors fortsatte. Omstruktureringskostnader, prispress från kunder i flera av Office-bolagen, fortsatt hög inflation samt negativ mix reducerade marginalerna, men vi har fortsatt att följa vår strategi med satsningar på säljdrivande aktiviteter. Under det första och andra kvartalet investerade vi 15 mkr mer än under samma period föregående år i marknadsföring, mässor samt öppning av ett nytt showroom. Dessa strategiska satsningar görs för att säkerställa framtida volymtillväxt. Vi är övertygade om att vår strategi med ökad synlighet och marknadsföring, även när omvärlden är utmanande, kommer att medföra framgångar och stärka våra varumärken. När marknaden vänder, är vi väl positionerade för lönsam tillväxt." Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/7 2023 kl. 13:30 CET.