Rapport - 08.02.2022

Q4 Rapport 2021 – Stark avslutning på året

1 okt - 31 dec Nettoomsättningen uppgick till 252,6 mkr (232,9) Rörelseresultatet uppgick till 19,9 mkr (0,4) Rörelsemarginalen uppgick till 7,9% (0,2%) Resultat per aktie uppgick till 1,61 kr (-0,69)

1 jan - 31 dec Nettoomsättningen uppgick till 827,6 mkr (818,3) Rörelseresultatet uppgick till 39,4 mkr (-7,7) Rörelsemarginalen uppgick till 4,8% (-0,9%) Resultat per aktie uppgick till 3,26 kr (-1,31) Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för 2021 på 2,00 kr per aktie (0,00). ”Året inleddes med en fortsatt återhållsam marknad efter pandemieffekterna 2020, men redan under våren började vi se en utveckling som indikerade återhämtning. Denna förändring förstärktes efter sommaren och när det nu är dags för årsbokslut, konstaterar vi att den positiva trenden fortsatt även i det fjärde kvartalet. Både orderingång och försäljning utvecklades positivt jämfört med föregående kvartal och föregående år. Under kvartalet riktade vi ökat fokus på att identifiera ytterligare synergimöjligheter inom koncernen med målsättning att vidareutveckla förutsättningarna för lönsam tillväxt. Vi har adderat resurser för detta ändamål och kommer även lägga ökat fokus på hållbarhetsfrågorna. Trenden med att inredning på kontor och i offentliga miljöer förnyas har varit tydlig under hela 2021, inte minst drivet av pandemin. Koncernen har en väl sammansatt portfölj av varumärken och produkter som möter marknadens nya behov med försäljning och orderingång, som utvecklats i positiv riktning under året. Design och starka varumärken är grunden för vår verksamhet och vi ser fortsatt goda möjligheter att skapa värde åt koncernens kunder, medarbetare och aktieägare.” Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8/2 2022 kl. 08:30 CET.