Rapport - 23.04.2020

Stark inledning på året dämpades av effekterna av Covid-19

Koncernen utvecklades starkt i inledningen av kvartalet, men drabbades mot slutet av effekterna av Covid-19. Företag och branscher påverkas på olika sätt; hög sjukfrånvaro, störningar i leveranser från underleverantörer, framskjutna order eller minskad underliggande efterfrågan. För Lammhults Design Group har kvartalet i huvudsak påverkats av framskjutna projekt. Vi såg också en kraftigt reducerad orderingång under de två sista veckorna i mars månad.

Koncernens omsättning under kvartalet var 16 mkr lägre än under motsvarande period ifjol. Framskjutna projekt som var planerade att levereras under första kvartalet, men som sköts framåt på grund av Covid-19 uppgick till 19 mkr.

Trots att omsättningen minskade med 16 mkr jämfört med föregående år, uppgick rörelseresultatet till 9,3 mkr (11,3) vilket visar att vårt konsekventa och kontinuerliga arbete med att optimera kostnadsbasen ger effekt. 

Vår soliditet per den 31 mars 2020 var 55,4% och skuldsättningsgraden 0,38, vilket innebär att vi är finansiellt uthålliga. Det ger en trygg buffert om marknaderna skulle vika ytterligare och gör att vi kan vara snabba och offensiva när marknaderna börjar öppna upp igen. Vi har goda förutsättningar att komma stärkta ur krisen.

Sofia Svensson, VD och koncernchef

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 15:00 CET.