Rapport - 27.10.2022

Q3 Rapport 2022 – Synergieffekter och effektiviseringar ger förutsättningar för lönsam tillväxt

1 juli - 30 september

Nettoomsättningen uppgick till 201,5 mkr (190,9)

Rörelseresultatet uppgick till 7,7 mkr (10,0) Rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (5,2) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,57 kr (0,84) "Vi fortsätter våra strategiska satsningar inom gruppen för att uppnå synergieffekter. I september förstärktes koncernen med en COO-funktion och kort därefter introducerades en modell för strategiskt inköp på koncernnivå som ett första steg i detta förändringsarbete. Koncernen fortsätter även att investera i säljdrivande aktiviteter och under andra halvåret 2022 ställer vi ut på ett antal större europeiska mässor och vidareutvecklar vår marknadskommunikation. Produktutvecklingen fortsätter med framtagande av möbler med hög designgrad, där kvalitet och hållbarhet är viktiga komponenter. Vi satsar på att vinna marknadsandelar även i utmanande tider. För oss innebär det att vi fortsätter utveckla hållbara produkter med högt designvärde och bibehålla en nära relation till marknaden. Design och starka varumärken är kärnan i koncernens verksamhet och vi arbetar målmedvetet för att uppnå stabil och lönsam tillväxt i hela gruppen inom de närmaste åren." Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27/10 2022 kl.14:30 CET.