Rapport - 23.10.2020

Systematiskt förbättringsarbete för att stärka koncernen ger resultat

” Vårt arbete för att stärka koncernen ger resultat. Trots ett försäljningstapp på 29 % i pandemins kölvatten levererade vi en rörelsemarginal som ökade till 6,9 % under tredje kvartalet. Förbättringen har åstadkommits genom snabb omställning, ökad kostnadskontroll, statliga stöd samt kortsiktiga och långsiktiga effektiviseringsåtgärder. Koncernens styrningsmodell med ett delegerat affärsmanna-skap fungerar väl i kristider.

Generellt råder dock en fortsatt osäkerhet gällande utvecklingen under det fjärde kvartalet, som historiskt har varit både marknadens och koncernens starkaste. Såsom tidigare kommunicerats i pressmeddelandet från den 23 juni 2020 kommer fjärde kvartalet att belastas med den kvarvarande delen av omstruktureringsåtgärderna.

Koncernens tredje kvartal summeras med att vi visar vinst igen. Utmaningarna i omvärlden kvarstår och vi fokuserar framåt på att skapa fortsatta förutsättningar att komma stärkta ur krisen.”

Sofia Svensson, VD och koncernchef

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/10 2020 kl. 08:30 CET