Rapport - 26.04.2023

Q1 Rapport 2023 – Väl positionerade när marknaden vänder

1 januari - 31 mars

Nettoomsättningen uppgick till 259,4 mkr (238,5)

Rörelseresultatet uppgick till 8,4 mkr (15,3) Rörelsemarginalen uppgick till 3,2% (6,4) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,38 kr (1,42) "Koncernens omsättningstillväxt fortsatte under det första kvartalet 2023 och förklaras främst av prisökningar och viss positiv valutaeffekt. Som tidigare rapporterats är vår långsiktiga målsättning att nå tio procent genomsnittlig årlig organisk och förvärvad tillväxt. Inga förvärv genomfördes under kvartalet, men de prisjusteringar som gjordes under 2022 för att möta inflationen gav tydlig positiv effekt på nettoomsättningen och tillväxten uppgick till cirka nio procent i perioden. Oavsett indikationer på en svagare marknad framöver, genererade koncernen i årets första kvartal en underliggande omsättning, rensad för pris- och valutaeffekter, som matchade den starka utveckling som utmärkte föregående års första kvartal. Förändring av offentliga miljöer driver vår affär framåt och vårt produktutbud är väl utformat för en marknad som anpassas till nya krav på kontors- och möteslokaler. Som nämnts i tidigare rapportering fokuserar koncernen på att nå lönsam tillväxt. Vi har inte nått målsättningen på åtta procent rörelsemarginal ännu, men medvetna steg tas för att driva utvecklingen i rätt riktning – dels kommersiellt genom att marknadsföra en alltmer lönsam produktportfölj, dels genom ökad effektivitet inom inköp och produktion. Inköp av viktiga komponenter görs numera koncerngemensamt och inom kort startas en större produktionssatsning, avsedd för systerbolagens behov av insatsvaror, i Ragnars fabrik." Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26/4 2023 kl.14:00 CET.