Pressmeddelande - 22.11.2018

Valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 26 april 2018 har Lammhults Design Group etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2019 lämna förslag till: 

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. 

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av:

  • Yngve Conradsson, utsedd av Scapa Capital AB 
  • Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB 
  • Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB 
  • Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg 

Yngve Conradsson har utsetts till valberedningens ordförande. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till: valberedningen@lammhultsdesigngroup.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars 2019, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 25 april 2019. 

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Yngve Conradsson, telefon 070-651 60 11