Pressmeddelande - 11.11.2020

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2021 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2021.

Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av: 

  • Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB
  • Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB
  • Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB
  • Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg

Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till:

valberedning@lammhultsdesigngroup.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 5 mars 2021, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 27 april 2021.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55