Pressmeddelande - 01.11.2022

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2023 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2023.

Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

· Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB

· Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB

· Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB

· Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg

Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till:

valberedning@lammhultsdesigngroup.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 mars 2023, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 3 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55