Rapport - 26.10.2023

Q3 Rapport 2023 – Vässad strategi för en gynnsam utveckling framåt

1 juli - 30 september

Nettoomsättningen uppgick till 209,7 mkr (201,5) Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr (7,7) Rörelsemarginalen uppgick till 5,8% (3,8) Resultat per aktie uppgick till 1,15 kr (0,57)     "Efter fyra år i Lammhults Design Groups styrelse, tillträdde jag den 1 augusti som VD och koncernchef. Med min bakgrund inom marknadsföring och försäljning, ser jag fram emot att nu operativt få leda Lammhults Design Group i vår nästa fas. Jag konstaterar att vår tillväxt och lönsamhet ligger på en otillfredsställande nivå och därmed långt ifrån koncernens definierade mål. Utifrån mina intryck och analys ser jag en potential att gradvis förbättra koncernens lönsamhet för att på 2-3 års sikt, förutsatt stabilt konjunkturläge, uppnå en rörelsemarginal på 8-10 procent. För att kunna realisera denna ambition måste Lammhults Design Group växa organiskt i kombination med effektiviseringar. Vi kommer därför att intensifiera redan pågående effektiviseringssatsningar samt initiera nya. Dessa innefattar en rad olika åtgärder inom Supply Chain, effektivisering av våra arbetssätt och processer, utökat koncernsamarbete för att maximera synergieffekter, riktade satsningar inom digitalisering samt intensifierad internationalisering med en väldefinierad strategi för marknadspenetration med våra framtida lönsamhetsmål i sikte. Vi utvärderar även löpande lämpliga förvärvsmöjligheter. För att optimera de enskilda koncernbolagens verksamheter, genomlyser vi också tillsammans respektive koncernbolags förutsättningar och specifika behov, för att kunna genomföra relevanta anpassningar under de kommande kvartalen. Jag bedömer att vår ambitionsnivå gällande koncernens lönsamhet är rimlig och realistisk. Detta med utgångspunkt i koncernens starka varumärken, ännu outnyttjade effektiviseringsmöjligheter samt våra engagerade och kompetenta medarbetare i kombination med en stor portion teamwork och nytänkande i alla led inom koncernen. Vår målsättning är att i samband med Q4-rapporteringen närmare kunna kommunicera planerade åtgärder samt förväntade effekter." Susanna Hilleskog VD och koncernchef     Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26/10 2023 kl.14:30 CET.