Nyckeltal

Flerårsöversikt

Nyckeltal för hela koncernen Enhet 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsättning mkr 824,4* 938,5* 1000,9* 1064,0* 818,3
Bruttoresultat mkr 293,8* 320,1* 354,8* 372,0* 256,4
Bruttomarginal % 35,6* 34,1* 35,4* 35,0* 31,3
Rörelseresultat mkr 45.1 48.0 44.8 75.6 -7,7
Rörelsemarginal % 5,5* 5,0* 4,5* 7,1* -0,9
Resultat efter finansiella poster mkr 42.3 44.3 35.4 71.6 -15,7
Nettomarginal % 5,1* 4,7* 3,5* 6,7* -1,9
Totalt kapital mkr 845.9 852.0 829.1 935.4 798,2
Sysselsatt kapital mkr 632.9 628.3 604.8 702.0 582,5
Operativt kapital mkr 604.3 610.2 582.0 677.1 565,4
Eget kapital mkr 429.8 439.4 456.0 498.3 472,7
Avkastning på totalt kapital % 6.7 5.8 5.8 9.5 -0,3
Avkastning på sysselsatt kapital % 8.9 7.8 7.9 12.8 -0,4
Avkastning på operativt kapital % 8.5 7.9 7.5 12.0 -1,2
Avkastning på eget kapital % 7.9 7.7 5.1 11.4 -2,3
Skuldsättningsgrad ggr 0.47 0.4 0.32 0.4 0,23
Andel riskbärande kapital % 52.5 54.0 57.7 55.7 61,7
Räntetäckningsgrad ggr 6.6 9.8 3.7 6.9 -0,2
Soliditet % 50.9 51.6 55.1 53.3 59,2
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr 37.2 58.5 90.4 68.3 118,9
Investeringar mkr 30.7 19.7 22.8 16.7 6,9
Medelantal anställd 391 435 414 391 352
*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.

Avstämning av nyckeltal ej definierade enligt IFRS

2016 2017 2018 2019 2020
Bruttomarginal
Bruttoresultat 293,8* 320,1* 354,8* 372,0* 256,4
Nettoomsättning 824,4* 938,5* 1000,9* 1064,0* 818,3
Bruttomarginal, % 35,6* 34,1* 35,4* 35,0* 31,3
Rörelsemarginal
Rörelseresultat 45,1 48,0 44,8 75,6 -7,7
Nettoomsättning 824,4* 938,5* 1000,9* 1064,0* 818,3
Rörelsemarginal,% 5,5* 5,0* 4,5* 7,1* -0,9
Nettomarginal
Resultat efter finansiella poster 42,3 44,3 35,4 71,6 -15,7
Nettoomsättning 824,4* 938,5* 1000,9* 1064,0* 818,3
Nettomarginal, % 5,1* 4,7* 3,5* 6,7* -1,9
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster 42,3 44,3 35,4 71,6 -15,7
Finansiella kostnader -7,5 -5,0 -13,3 -12,0 -13,1
Genomsnittligt totalt kapital 740 855 845 878 867
Avkastning på totalt kapital, % 6,7 5,8 5,8 9,5 -0,3
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster 42,3 44,3 35,4 71,6 -15,7
Finansiella kostnader -7,5 -5,0 -13,3 -12,0 -13,1
Genomsnittligt sysselsatt kapital 565 635 620 655 642
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,8 7,8 7,9 12,8 -0,4
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat 45,1 48,0 44,8 75,6 -7,7
Genomsnittligt operativt kapital 531 610 600 630 621
Avkastning på operativt kapital, % 8,5 7,9 7,5 12,0 -1,2
Avkastning på eget kapital
Årets resultat 33,5 32,9 22,7 55 -11,1
Genomsnittligt eget kapital 425 426 445 483 486
Avkastning på eget kapital, % 7,9 7,7 5,1 11,4 -2,3
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder 203 190 150 189 110
Eget kapital 430 439 456 498 473
Skuldsättningsgrad, ggr 0,47 0,43 0,32 0,38 0,23
Andel riskbärande kapital
Eget kapital 430 439 456 498 473
Uppskjuten skatt 10,5 20,6 21,5 22,3 19,4
Balansomslutning 839 852 829 935 798
Andel riskbärande kapital, % 52,5 54,0 57,7 55,7 61,7
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster 42,3 44,3 35,4 71,6 -15,7
Finansiella kostnader -7,5 -5,0 -13,3 -12,0 -13,1
Räntetäckningsgrad, ggr 6,6 9,8 3,7 6,9 -0,20
Engångs- och omstruktureringsposter
Library Interiors - - - - -4,7
Office Interiors - - - - -44,6
Koncerngemensamma funktioner - - - - -2,7
Justerat rörelseresultat, mkr - - - - 44,3
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat - - - - 44,3
Nettoomsättning 824,4* 938,5* 1000,9* 1064,0* 818,3
Justerad rörelsemarginal, % - - - - 5,4
*Försäljningsprovisioner till agenter och royalties till designers redovisades tidigare som en reducering av nettoomsättningen. I syfte att få en mer rättvisande bild klassificeras nu försäljningsprovisioner inom kostnad såld vara och royalties till designers klassificeras som försäljningskostnad. I enlighet med IAS 1 har jämförande information räknats om.