sv
en

Nyckeltal

Flerårsöversikt

Enhet 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning mkr 607.7 756.0 733.1 826.4 960.5
Bruttoresultat mkr 222.7 273.3 268.1 293.8 320.1
Bruttomarginal % 36.6 36.1 36.6 35.5 33.3
Rörelseresultat mkr 13.3 33.7 33.8 45.1 48.0
Rörelsemarginal % 2.2 4.5 4.6 5.5 5.0
Resultat efter finansiella poster mkr 10.9 29.3 33.7 42.3 44.3
Nettomarginal % 1.8 3.9 4.6 5.2 4.6
Totalt kapital mkr 665.5 662.4 646.8 845.8 852.0
Sysselsatt kapital mkr 516.9 496.5 489.3 632.9 630.0
Operativt kapital mkr 470.8 468.6 457.2 604.2 607.0
Eget kapital mkr 371.5 396.1 400.0 429.8 439.3
Avkastning på totalt kapital % 2.6 5.7 6.0 6.7 5.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.4 7.4 7.9 8.9 7.8
Avkastning på operativt kapital % 3.0 7.2 7.3 8.5 7.9
Avkastning på eget kapital % 3.0 5.7 7.0 7.9 7.7
Skuldsättningsgrad ggr 0.39 0.25 0.22 0.47 0.4
Andel riskbärande kapital % 57.1 61.2 63.5 52.5 54.0
Räntetäckningsgrad ggr 3.2 4.6 7.1 6.6 9.8
Soliditet % 55.9 59.9 61.9 50.9 51.6
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr 37.7 51.7 50.6 37.2 58.5
Investeringar mkr 10.6 16.4 20.1 30.7 19.7
Medelantal anställd 329 353 352 391 435

Nyckeltal för hela koncernen