en
sv

Nyckeltal

Flerårsöversikt

Enhet 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning mkr 713.9 607.7 756.0 733.1 826.4
Bruttoresultat mkr 264.0 222.7 273.3 268.1 293.8
Bruttomarginal % 37.0 36.6 36.1 36.6 35.5
Rörelseresultat mkr 9.6 13.3 33.7 33.8 45.1
Rörelsemarginal % 1.3 2.2 4.5 4.6 5.5
Resultat efter finansiella poster mkr 5.4 10.9 29.3 33.7 42.3
Nettomarginal % 0.8 1.8 3.9 4.6 5.2
Totalt kapital mkr 553.2 665.5 662.4 646.8 845.8
Sysselsatt kapital mkr 431.5 516.9 496.5 489.3 632.9
Operativt kapital mkr 408.2 470.8 468.6 457.2 604.2
Eget kapital mkr 358.7 371.5 396.1 400.0 429.8
Avkastning på totalt kapital % 1.7 2.6 5.7 6.0 6.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.1 3.4 7.4 7.9 8.9
Avkastning på operativt kapital % 2.1 3.0 7.2 7.3 8.5
Avkastning på eget kapital % 1.4 3.0 5.7 7.0 7.9
Skuldsättningsgrad ggr 0.20 0.39 0.25 0.22 0.47
Andel riskbärande kapital % 66.4 57.1 61.2 63.5 52.5
Räntetäckningsgrad ggr 2.1 3.2 4.6 7.1 6.6
Soliditet % 64.9 55.9 59.9 61.9 50.9
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr 25.2 37.7 51.7 50.6 37.2
Investeringar mkr 12.6 10.6 16.4 20.1 30.7
Medelantal anställd 376 329 353 352 391

Nyckeltal för hela koncernen