sv
en

Nyckeltal

Flerårsöversikt

Enhet 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoomsättning mkr 756.0 701.3 794.3 929.8 964.5
Bruttoresultat mkr 273.3 250.2 276.5 306.2 334.4
Bruttomarginal % 36.1 35.7 34.8 32.9 34.7
Rörelseresultat mkr 33.7 33.8 45.1 48.0 44.8
Rörelsemarginal % 4.5 4.8 5.7 5.2 4.6
Resultat efter finansiella poster mkr 29.3 33.7 42.3 44.3 35.4
Nettomarginal % 3.9 4.8 5.3 4.8 3.7
Totalt kapital mkr 662.4 646.8 845.9 852.0 829.1
Sysselsatt kapital mkr 496.5 489.3 632.9 628.3 604.8
Operativt kapital mkr 468.6 457.3 604.3 610.2 582.0
Eget kapital mkr 396.1 400.0 429.8 439.4 456.0
Avkastning på totalt kapital % 5.7 6.0 6.7 5.8 5.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 7.4 7.9 8.9 7.8 7.9
Avkastning på operativt kapital % 7.2 7.3 8.5 7.9 7.5
Avkastning på eget kapital % 5.7 7.0 7.9 7.7 5.1
Skuldsättningsgrad ggr 0.25 0.22 0.47 0.4 0.32
Andel riskbärande kapital % 61.2 63.5 52.5 54.0 57.7
Räntetäckningsgrad ggr 4.6 7.2 6.6 9.8 3.7
Soliditet % 59.9 61.9 50.9 51.6 55.1
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr 51.7 50.6 37.2 58.5 90.4
Investeringar mkr 16.4 20.1 30.7 19.7 22.8
Medelantal anställd 353 352 391 435 414

Nyckeltal för hela koncernen