Hållbarhetsstyrning

-

Lammhults Design Group utövar ett aktivt och långsiktigt ägande med fokus på lönsam tillväxt av en grupp möbel- och inredningsföretag i norra Europa. Genom en stark ekonomisk ställning ska koncernen vara en stabil partner för våra kunder och samarbetspartners samt inte minst skapa värde till våra ägare samt vara en attraktiv arbetsgivare och intressant aktör för nya förvärv.

Koncernens styrning av social och miljömässig hållbarhet regleras huvudsakligen av de uppförandekoder och policys som är fastställda av styrelsen. Lammhults Design Group är dedikerade till att driva sin verksamhet i enlighet med FN Global Compacts tio principer och med den vägledande standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande och dess principer om etiskt uppförande, respekt för rättsstatsprincipen, respekt för internationella normer och förväntningar, respekt och hänsyn till intressenters krav och förväntningar, ansvarstagande, transparens, försiktighetsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta utgör fundamentet och ska genomsyra hela organisationen, värdekedjan och våra produkter och tjänster. Lammhults Design Groups produkter har en tradition av ansvarsfull och hållbar design och produktion. Våra produkters kvalitet och långa livslängd är en förutsättning för hållbar konsumtion.

Vår ambition är att vara föregångare och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral, och integritet är integrerade delar av Lammhults Design Groups verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter när vi skapar och erbjuder produkter och tjänster. Vi ser till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter och att minska risker i vår egen organisation, våra produkter och i värdekedjan. Samtidigt måste vår produktkvalitet alltid uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i bolagens affärsprocesser och ingår i bolagens ledningssystem. Vi vill säkerställa en tydlig koppling mellan den strategiska företagsledningen av våra bolag, och faktiska förbättringar för ekonomi, miljö, människor och samhälle.

Det direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos varje bolag. För att utveckla hållbarhetsarbetet, öka kunskapsöverföring och lärande mellan bolagen finns ett Hållbarhetsråd inom koncernen sedan 2014. Med undantag av det senaste förvärvade bolaget (Morgana AB) infriar bolagen i Sverige, Norge och Tyskland kravet på att vara certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Ledningssystemen inom Lammhults och Abstracta är certifierade och godkända enligt såväl ISO 9001, ISO 14001 som OHSAS 18001 där en övergång till ISO 45001 kommer att ske. Fora Form certifierades enligt ISO 45001 redan under 2018. Morgana AB bedriver anmälningspliktig verksamhet pga sin lackeringsverksamhet. Övergång till UV-härdande lacker har tidigare skett vilket markant har reducerat användningen av lösningsmedel.

Lammhults Design Groups hållbarhetsvision
Vår ambition är att vara föregångare och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral, och integritet är integrerade delar av Lammhults Design Groups verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling. Vårt mål är att ha helt CO₂-neutrala produktionsenheter före år 2030 samt att ha full spårbarhet för träråvara samt att nya produkter ska vara designade för återbruk med material som kommer från förnyelsebara råvaror eller som kan återbrukas eller återvinnas till nya produkter