Bokslutskommuniké 2022 – Designdriven tillväxt och ökad interneffektivitet framöver

1 oktober - 31 december Nettoomsättningen uppgick till 272,9 mkr (252,6) Rörelseresultatet uppgick till 15,4 mkr (19,9) Rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (7,9) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,09 kr (1,61) "Lammhults Design Group ökade under 2022 försäljningen med drygt 13% och rapporterade 937 mkr i omsättning, efter tillväxt i samtliga enheter. Justerat för valutakurseffekter genererades en omsättningsökning på knappt 11%, varav största andelen kom från prishöjningar. Vår långsiktiga målsättning är att nå 10% genomsnittlig årlig tillväxt genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Inga förvärv genomfördes under året, men den underliggande volymtillväxten var inte på…

Read More

Q3 Rapport 2022 – Synergieffekter och effektiviseringar ger förutsättningar för lönsam tillväxt

1 juli - 30 september Nettoomsättningen uppgick till 201,5 mkr (190,9) Rörelseresultatet uppgick till 7,7 mkr (10,0) Rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (5,2) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,57 kr (0,84) "Vi fortsätter våra strategiska satsningar inom gruppen för att uppnå synergieffekter. I september förstärktes koncernen med en COO-funktion och kort därefter introducerades en modell för strategiskt inköp på koncernnivå som ett första steg i detta förändringsarbete. Koncernen fortsätter även att investera i säljdrivande aktiviteter och under andra halvåret 2022 ställer vi ut på ett antal större europeiska mässor och vidareutvecklar vår marknadskommunikation. Produktutvecklingen fortsätter med framtagande…

Read More

Q2 Rapport 2022 – Fokus på långsiktig framgång

1 april - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 224,6 mkr (185,3) Rörelseresultatet uppgick till 2,9 mkr (1,3) Rörelsemarginalen uppgick till 1,3% (0,7) Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (0,11) ”Koncernen har det senaste året kontinuerligt redovisat ökad omsättning och trenden fortsatte i det andra kvartalet. Vår produktportfölj är väl anpassad till hög efterfrågan på funktionella och designmässigt tilltalande kvalitetsmöbler. Tillväxten i kvartalet var drygt 21% jämfört med samma period föregående år och försäljningen uppgick till 225 mkr (185). I kvartalet ökade rörelseresultatet till 2,9 mkr (1,3), samtidigt som rörelsemarginalen förstärktes till 1,3% (0,7). Det resultat som koncernen redovisar i…

Read More

Q1 Rapport 2022 – Stark inledning på året i tider av osäkerhet

1 jan - 31 mar  Nettoomsättningen uppgick till 238,5 mkr (198,8) Rörelseresultatet uppgick till 15,3 mkr (8,5) Rörelsemarginalen uppgick till 6,4% (4,3) Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (0,69) ”Under det andra halvåret 2021 rapporterade vi om ökad orderingång, vilket resulterade i kraftig försäljningstillväxt i det första kvartalet 2022. Koncernens nettoomsättning ökade med 20% jämfört med samma period föregående år och uppgick i kvartalet till 239 mkr (199). Rörelseresultatet ökade med 80% mot jämförelseperioden och uppgick till 15,3 mkr (8,3), samtidigt som rörelsemarginalen förstärktes till 6,4% (4,3). Kvartalets siffror visade på stark efterfrågan efter närmare två år med pandemin,…

Read More

Årsredovisning 2021 – Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups årsredovisning 2021 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Daniel Tell, vd och koncernchef, telefon 070-636 75 78 eller Carolina Nerman, CFO, telefon 070-241 30 06. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022 kl.10.00 CET.

Read More

Q4 Rapport 2021 – Stark avslutning på året

1 okt - 31 dec Nettoomsättningen uppgick till 252,6 mkr (232,9) Rörelseresultatet uppgick till 19,9 mkr (0,4) Rörelsemarginalen uppgick till 7,9% (0,2%) Resultat per aktie uppgick till 1,61 kr (-0,69) 1 jan - 31 dec Nettoomsättningen uppgick till 827,6 mkr (818,3) Rörelseresultatet uppgick till 39,4 mkr (-7,7) Rörelsemarginalen uppgick till 4,8% (-0,9%) Resultat per aktie uppgick till 3,26 kr (-1,31) Styrelsen kommer att föreslå en utdelning för 2021 på 2,00 kr per aktie (0,00). ”Året inleddes med en fortsatt återhållsam marknad efter pandemieffekterna 2020, men redan under våren började vi se en utveckling som indikerade återhämtning. Denna förändring förstärktes efter…

Read More

Q3 Rapport 2021 – Tillväxt och fortsatt ökad orderingång

"Det tredje kvartalet följde trenden med återhämtning efter de negativa volymeffekter pandemin orsakat. Orderingången steg redan i det andra kvartalet och under det tredje var försäljningstillväxten drygt 5% och nettoomsättningen ökade till 191 mkr (181). Det var framför allt affärsområde Office Interiors som visade tydlig tillväxt med 9%, jämfört med samma period föregående år. Både Ragnars, Fora Form och Abstracta flyttade fram positionerna och stod för större delen av affärsområdets omsättningsökning. Jämfört med samma period föregående år, ökade orderstocken med 31%. Även rörelseresultatet för den underliggande verksamheten förstärktes i det tredje kvartalet. Justerat för engångsposter blev rörelseresultatet 12,7 mkr i…

Read More

Q2 Rapport 2021 – Ökad efterfrågan indikerar återhämtning

”Ett flertal positiva tecken utmärker det andra kvartalet. Många länder har lättat på restriktionerna och åter öppnat upp, vilket återspeglar sig både i försäljning och i orderingång. Samtidigt fortsätter omstruktureringsåtgärderna, som genomfördes under förra året, ge positiv effekt på lönsamheten. Orderingången under kvartalet ökade med 34% relativt samma period föregående år och orderstocken har vuxit med 36%. Vi ser en ökad efterfrågan när offentliga miljöer anpassas för att möta nya krav på utformning av gemensamma arbets- och mötesytor. Den globala råvarubristen fortsätter att driva prisökningar på flera viktiga insatsvaror, som exempelvis metall, trä och skum. Utöver höjda priser leder bristen…

Read More

Q1 Rapport 2021 – Stabilt resultat på en fortsatt återhållsam marknad

Första kvartalet 2021 sammanfattas som stabilt och med vissa tecken på återhämtning, trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Nettoomsättningen för koncernen uppgick i kvartalet till 198,8 mkr, en minskning med 8% jämfört med samma period föregående år, då pandemin ännu inte fått något större genomslag på marknaden. Rörelseresultatet uppgick till 8,5 mkr (9,3 mkr) och rörelsemarginalen på 4,3% var oförändrad mot föregående år. Vår motståndskraft relativt pandemiårets negativa effekter är en bekräftelse på att de verksamhetsomställningar vi genomförde under 2020 är effektiva. I samband med kvartalsskiftet tog jag över som VD efter Sofia Svensson, som valde att…

Read More

Årsredovisning 2020 – Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups årsredovisning 2020 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Daniel Tell, CFO, telefon 070-636 75 78. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2021 kl. 15.45 CET.

Read More