Per Samuelsson föreslås till ny ordförande i Lammhults Design Group AB

Valberedningen i Lammhults Design Group har beslutat att föreslå att Per Samuelsson ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2022. Nuvarande styrelseordförande Peter Conradsson kvarstår som styrelseledamot. Per Samuelsson, som är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har arbetat inom svenskt näringsliv sedan början på 1980-talet. Han har tidigare bland annat varit dotterbolagschef inom Perstorp-koncernen, varit medlem av PLMs koncernledning som divisionschef samt innehaft rollen som VD och koncernchef för den tidigare börsnoterade Strålfors-koncernen under 16 år. Per har varit VD och koncernchef för Beijer Electronics Group sedan 2015, en befattning som han lämnar den 1 mars 2022.…

Read More

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké för 2021

Lammhults Design Group AB publicerar bokslutskommunikén för 2021 den 8 februari kl.08.30.  Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 8 februari kl.09.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q4-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2707 Tele UK: +44 33 3300 9267 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2022 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2022. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av: · Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB · Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB · Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB · Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan…

Read More

Inbjudan till presentation av Q3-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-september 2021 (Q3-rapport) den 29 oktober kl.08.30. Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 29 oktober kl.09.00. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q3-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2693 Tele UK: +44 33 3300 9261 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Förändringar i VD-positionerna i Abstracta AB och Lammhults Möbel AB

Lammhults Design Group AB meddelar att Peter Jiseborn idag, den 30 september 2021, lämnar Lammhults Design Group efter drygt fem år som VD för dotterbolaget Abstracta AB. De senaste två åren har Peter även varit VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB. Peter Jiseborn har varit medlem i Lammhult Design Groups koncernledning sedan 2019. Yngvi Fridriksson har utnämnts till tillförordnad VD för Abstracta AB och Åsa van Drumpt har utnämnts till tillförordnad VD för Lammhults Möbel AB. Befattningarna ingår i Lammhult Design Groups koncernledning. Yngvi Fridriksson har varit anställd i koncernen i 27 år och har under de senaste 5 åren…

Read More

Inbjudan till presentation av Q2-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2021 (Q2-rapport) den 14 juli kl.14.00. Rapporten presenteras av CEO,  Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 14 juli kl.14.30. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q2-2021 Tele Sverige:  +46 8 5664 2695  Tele UK: +44 33 3300 9034 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More

Lammhults Design Group utser Carolina Nerman till ny CFO

Carolina Nerman har mellan mars 2020 och april 2021 haft rollen som Group Financial Controller inom Lammhults Design Group och har sedan Daniel Tell lämnade CFO-rollen för uppdraget som VD och koncernchef, agerat som tillförordnad CFO. Innan Carolina anställdes i koncernen har hon varit redovisningsspecialist hos E&Y, arbetat som ekonomichef i ett fastighetsbolag och dessförinnan varit revisor under ett antal år. ”Carolina har genomfört ett omfattande förbättringsarbete inom redovisningsområdet under sin tid som Group Financial Controller i koncernen och hon är med sin professionella bakgrund och positiva inställning till nya utmaningar redo att ta nästa steg i karriären. Det är…

Read More

Rättelse av delårsrapport för det första kvartalet 2021

Lammhults Design Group AB meddelar härmed en rättelse av den delårsrapport för det första kvartalet 2021 som offentliggjordes den 27 april 2021. På sida 3 i rapporten anges felaktigt att orderingången för perioden januari – mars 2021 uppgick till 241,7 Mkr. Korrekt siffra för orderingången är 184,3 Mkr, vilket också anges på sida 6 i delårsrapporten. En korrigerad version av delårsrapporten biläggs detta pressmeddelande och finns också tillgänglig på bolagets hemsida.

Read More

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, tisdagen den 27 april 2021, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020. Val och arvodering av styrelse och revisor Stämman beslutade att styrelsen…

Read More

Inbjudan till presentation av Q1-rapport för Lammhults Design Group AB

Lammhults Design Group AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2021 (Q1-rapport) den 27 april kl.15.00. Rapporten presenteras av CEO,  Daniel Tell, och tf CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 27 april kl.15.30. Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q1-2021 Tele Sverige:  +46 8 5055 8365  Tele UK: +44 33 3300 9264 För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06

Read More