Årsstämma

Årsstämma 2021

Årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) äger rum tisdagen den 27 april 2021 kl. 16.00, i Lammhult.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Lammhults Design Group via e-post, irene.sandstedt@lammhultsdesigngroup.com, eller på adress Lammhults Design Group, Att: Bolagsstämmoärenden, Box 75, 360 30 Lammhult. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast fredagen den 12 mars 2021.

Annual General Meeting 2021

Lammhults Design Group AB (publ)’s Annual General Meeting will be held on Tuesday 27 April 2021 at 4 p.m. CET, in Lammhult, Sweden.

Shareholders who would like to have a matter addressed at the Annual General Meeting can submit their proposal to Lammhults Design Group by email, irene.sandstedt@lammhultsdesigngroup.com, or by regular mail to Lammhults Design Group AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Box 75, 360 30 Lammhult, Sweden. To ensure inclusion in the notice and thus in the Annual General Meeting’s agenda, proposals must be received by the company not later than on Friday 12 March 2021.