Pressmeddelande - 26.04.2018

Årsstämma i Lammhults Design Group AB

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB den 26 april 2018

Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 26 april 2018 i Lammhult, fattades följande beslut.

  • Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

  • Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 2,00 kr per aktie. Utdelningen beslutades att delas upp på två tillfällen. Som avstämningsdag för den första utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 30 april 2018 och som avstämningsdag för den andra utdelningen om 1,00 kr fastställdes måndagen den 5 november 2018.

  • Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Jörgen Ekdahl, Anders Pålsson, Maria Bergving, Lars Bülow och Sofia Svensson. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.

  • Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill nästa årsstämma. EY AB har meddelat att auktoriserade revisorn Franz Lindström kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 155 000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 330 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 165 000 kr. Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén ska utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.

  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen innebärande att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget, vilka ska erbjudas att vardera utse en ledamot till valberedningen.

  • Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flertal tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt, är att möjliggöra förvärv där betalning ska ske genom utgivande av egna aktier.

  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande att bolagets verksamhetsföremål ska förtydligats på så sätt att § 3 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.”

Lammhult den 26 april 2018

Styrelsen

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 0708-622038 eller
Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.