Pressmeddelande - 23.04.2020

Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) den 23 april 2020

Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 23 april 2020 i Lammhult, fattades följande beslut.

 • Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
   
 • I enlighet med styrelsens ändrade förslag, som kommunicerats genom separat pressmeddelande den 6 april 2020, beslöt stämman att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.
   
 • Till styrelseledamöter omvaldes Maria Bergving, Peter Conradsson, Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström samt nyvaldes Stefan Persson och Anna Stålenbring. Peter Conradsson valdes till ny styrelseordförande.
   
 • Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens ändrade förslag som kommunicerats genom separat pressmeddelande den 6 april 2020, att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med totalt 1 155 000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 330 000 kr och arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 165 000 kr. Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén oförändrat ska utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.
   
 • Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
   
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flertal tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.
   

Lammhult den 23 april 2020

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39