Rapport - 17.07.2015

Bra orderingång och förbättrat resultat under andra kvartalet

  • Nettoomsättning 373,3 mkr (375,4), varav andra kvartalet 194,2 (191,2)
  • Rörelseresultat 12,3 mkr (11,0), varav andra kvartalet 7,1 mkr (6,0)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,94 kr (0,70), varav andra kvartalet 0,57 kr (0,44)
  • Orderingång 393,6 mkr (384,0), varav andra kvartalet 207,1 mkr (195,7)
  • Orderstock 137,9 mkr (141,2)

Kommentar av koncernchef Anders Rothstein

VD och koncernchef Anders Rothstein kommenterar: ”Andra kvartalet blev överlag ett bra kvartal med bl.a. en ökad organisk orderingång på 6 procent och en resultatförbättring per aktie på 30 procent. Nettoomsättningen utvecklades starkt för varumärkena Lammhults, Ire, BCI och Schulz Speyer. Resultatet förbättrades under andra kvartalet, tack vare produktions-rationaliseringar och bra kostnadskontroll. Kvartalet präglades dock fortsatt av en viss osäkerhet på den norska marknaden”.

För första halvåret blev omsättningen i paritet med 2014 och orderingången ökade med 2 procent, med ökning för båda affärsområdena Office & Home Interiors och Public Interiors. Koncernens rörelseresultat uppgick till 7,1 mkr (6,0) under andra kvartalet och till 12,3 mkr (11,0) under första halvåret, vilket innebar en ackumulerad rörelsemarginal på 3,3 procent (2,9).

Lammhult den 17 juli 2015

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0472-26 96 72, 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl. 14.00