Rapport - 14.07.2017

Förbättrat resultat och fortsatt god orderingång

  • Nettoomsättning 460,7 mkr (370,8), varav andra kvartalet 226,7 (200,3)
  • Rörelseresultat 18,3 mkr (13,4), varav andra kvartalet 10,0 mkr (8,0)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,58 kr (1,03), varav andra kvartalet 0,91 kr (0,61)
  • Orderingång 521,8 mkr (401,9), varav andra kvartalet 258,3 mkr (233,7)
  • Orderstock 202,3 mkr (175,7)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

”Under andra kvartalet 2017 ökade omsättningen med 13 %, där flertalet av våra bolag visade tillväxt och god orderingång. Bruttomarginalen förbättrades mot årets första kvartal. Vi ser generellt en positiv utveckling på våra marknader. Trenden är att en allt större del av projekten realiseras, och därmed faktureras, under andra halvåret. Det gäller framför allt affärsområdet Public Interiors, men också Fora Forms Kultursegment inom Office & Home Interiors.

Under det första halvåret ökade omsättningen med 24 %, inklusive våra förvärv under 2016. Både rörelseresultatet och vinst per aktie fortsätter att förbättras. Totalt sett innebär ett fortsatt positivt marknadsläge, en stabil orderstock vid halvårsskiftet, samt en positiv utveckling av bruttomarginalen i bolagen att vi är trygga i att leverera fortsatt lönsam tillväxt”

Lammhult den 14 juli 2017

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2017 kl.13.00